Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Beslenme Bilimleri  

Güleyfe Beyza YILDIRIM, Hande ÖNGÜN YILMAZ
ADOLESANLARDA YAZILI VE GÖRSEL MEDYANIN BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE DURUMUNA ETKİSİ
 
Amaç: Bu araştırma, adolesanların yazılı ve görsel medyanın beslenme ve fiziksel aktivite durumuna etkisinin saptanması amacı ile tanımlayıcı araştırma olarak planlanıp yürütülmüştür. Yöntem: Araştırmanın örneklemini Mayıs 2017-Haziran 2017 tarihleri arasında Sakarya ilinde bulunan Sakarya Serdivan Mithatpaşa Anadolu Lisesi ve Özel Sakarya Uğur Değişim Anadolu Lisesi 9. Ve 10. sınıflarında öğrenim gören 14-17 yaş aralığında 182 öğrenci oluşturmaktadır. Beslenme alışkanlıkları, medyanın beslenme ve fiziksel aktivite durumuna etkisi için daha önce yapılmış bilimsel çalışmalardan yararlanılarak araştırmacı tarafından 25 soruluk bir anket düzenlenmiştir. İstatiksel hesaplamalarda SPSS 20.0 programı kullanılmıştır. P değerinin 0,05’ten küçük olduğu durumlarda gruplar arası fark anlamlı kabul edilmiştir. Bulgular: Buna göre; öğrencilerin %54,5’inin öğün atladıkları, en çok atlanılan öğünün ise %63,3 ile kahvaltı olduğu tespit edilmiştir. Öğrencilerin medyadan etkilenerek zayıflama ya da kilo verme girişiminde bulunması ile cinsiyetler arasında anlamlı bir fark bulunmuştur (P<0,05).Öğrencilerden düzenli fiziksel aktivite yapanların günlük ortalama 62,15 dakika fiziksel aktivite yaptıkları bulunmuştur. Sonuç: Bu konu üzerinde daha çok araştırma yapılmasına ihtiyaç duyulmakla birlikte bilimsel çalışmalarla desteklenmiş bilgiler ışığında, adolesanların ve ailelerinin beslenme eğitimi ile desteklenmeleri, adolesanların yazılı ve görsel medyadaki beslenme ve diyet konularını bilinçli bir şekilde takip etmeleri ve adolesanların fiziksel aktivite konusunda teşvik edilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Adolesan, Beslenme, Medya

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.1

THE EFFECT OF WRITTEN AND VISUAL MEDIA ON NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY IN ADOLESCENCE
 
Aim: This research was planned and conducted as descriptive research aimed at determining the effect of written and visual media on nutrition and physical activity status of adolescents. Method: The sample of the research consists of 182 students aged 14-17 who were educated in Sakarya Serdivan Mithatpaşa Anatolian High School and Private Sakarya Uğur Değişim Anatolian High School in Sakarya between May 2017 and June 2017. A questionnaire of 25 questions was prepared by the researcher, taking advantage of previous scientific studies on nutrition habits and the influence of the media on nutrition and physical activity. SPSS version 20.0 program was used in the statistical calculations.In cases where the P value was less than 0.05, the difference between the groups was considered significant. Results: According to this; , it was determined that 54.5% of the students skipped meals and the most skipped meals were breakfast with 63.3%.There was a significant difference between the genders (P <0,05) with studentss attempting to weaken or lose weight by being influenced by the media. It has been found that the average physical activity of the students is 62,15 minutes per day..Conclusion: While more research on this subject is needed, it is thought that it will be beneficial to support the adolescents and their families with nutrition education in the light of the information supported by scientific studies, to educate the adolescents on nutrition and diet in the written and visual media consciously and to encourage the adolescents about physical activity.

Keywords: Adolescence, Nutrition, Media

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.1

Tam Metin