Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Diyetetik  

Esra KÖSELER BEYAZ, Sinem DUMAN, Selenay KÖTEK
AKADEMİK PERSONELLERİN SAĞLIĞA İLİŞKİN KAYGI DÜZEYLERİNİN, YEME TUTUM DAVRANIŞLARI ÜZERİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı akademik personelin belirlenen ölçeklerle sağlıklı beslenme takıntılarının, yeme tutum davranışlarının ve sağlıklarına ilişkin kaygı düzeylerinin belirlenmesidir. Yöntem: Çalışmaya çeşitli üniversitelerden 90 kadın, 102 erkek olmak üzere toplam 192 akademik personel katılmıştır. Çalışmaya katılan bireylere, bir anket form uygulanmıştır. Anket formu birinci bölümde sosyodemografik özellikleri ve fiziksel aktivite durumlarına ilişkin soruları, ikinci bölümde Ortoreksiya Nervoza Değerlendirme Ölçeği’ni (ORTO-11) ve üçüncü bölümde de Sağlık Anksiyete Ölçeği’ni içermektedir. Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel değerlendirilmesi yapılmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin ORTO-11 ve sağlık anksiyete ölçeği puan ortalamaları ile yaşları arasında anlamlı bir fark saptanamamıştır. Bu verilere göre yaş arttıkça ortorektik eğilim ve anksiyete eğiliminin azaldığı saptanmıştır. Daha düşük beden kütle inseksine sahip bireylerin, ortorektik eğilimlerinin daha az; daha yüksek beden kütle inseksine sahip bireylerin de sağlık anksiyete ölçeği puanlarının daha yüksek olduğu belirlenmiştir (p<0.05). Sonuç: Bu çalışmada katılımcılarda ortorektik davranışlar görüldükçe sağlıkla ilgili kaygı düzeylerinin de arttığı saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ortoreksiya, Anksiyete, Beslenme, Obezite

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.6

DETERMINING THE EFFECT OF HEALTH-RELATED ANXIETY LEVELS ON EATING ATTITUDE BEHAVIORS OF ACADEMIC STAFF
 
Aim: The aim of this study is to determine the obsessions about eating healty, eating attitude and the level of anxiety about healty eating of the academic staff at specified scales. Method: A total of 192 academic staff (90 female and 102 male) from various universities participated in the study. A questionnaire was applied to the participants. Participants filled in a questionnaire and the questionnaire includes questions about sociodemographic characteristics and physical activity status in the first part, the Orthorexia Nervosa Rating Scale (ORTO-11) in the second part and finally the Health Anxiety Scale in the third part. The data obtained in this study were evaluated statistically. Results: There was no significant difference among ORTO-11, health anxiety scale mean scores and age of the participants. According to these data, the tendency of orthorexic and tendency of anxiety decreased as age increased. It was determined as, Individuals with a lower body mass index have less orthorexic tendencies; in individuals with higher body mass index, health anxiety scale scores were higher. (p<0.05). Conclusion: In this study, it was found that health anxiety levels increased when orthorectic behaviors were observed.

Keywords: Orthorexia, Anxiety, Nutrition, Obesity

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.6

Tam Metin