Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Beslenme Bilimleri  

Selen MÜFTÜOĞLU, Bilge PERSENTİLİ, Dilara KEFELİ, Kamile KARA
ANKARA’DA YAŞAYAN YETIŞKIN BIREYLERDE SIVI TÜKETIM DURUMUNUN VE BILGI DÜZEYININ SAPTANMASI
 
Amaç: Bu çalışma; Ankara’da yaşayan, yaşları 20-64 (32.6±13.46) yıl arasında 301 (184 kadın, 117 erkek) yetişkin bireyin sıvı tüketimleri ve bilgi düzeylerinin saptanması amacıyla planlanıp yürütülmüştür. Yöntem: Çalışmaya katılan bireylere, literatür ve benzer çalışmalardan yararlanılarak hazırlanan toplam 44 sorudan oluşan bir anket formu araştırmacı tarafından uygulanmıştır. Anket formunda bireylerin sosyodemografik özellikleri, antropometrik ölçümleri, genel sağlık durumları ve sıvı tüketim miktar ve türleri ile sıvı tüketim bilgi düzeyleri sorgulanmıştır. Çalışmada elde edilen verilerin istatistiksel analizleri ve tablolarının oluşturulması amacıyla SPSS version 21.0 yazılım programı kullanılırken katılımcıların içeceklerden aldıkları günlük enerji ve besin öğeleri BEBİS programı kullanılarak analiz edilmiştir. Bulgular: Buna göre; çalışmaya katılan bireylerin %62.1’inin sıvı tüketiminin önemini bildiği ancak miktar takibi yapmadıkları saptanmıştır. Ayrıca katılımcıların %50’sinden fazlası bazı içecek türlerinin vücut ağırlığı kaybına yardımcı olduğunu düşünmektedir. Bireylerin günlük aldıkları total sıvı miktarlarının önerilerin altında kaldığı görülmektedir. Cinsiyete göre içecek tüketimleri incelendiğinde soda, meyveli soda, kolalı içecekler, enerji içecekleri ve alkollü içecek tüketiminin erkeklerde kadınlara göre daha fazla olduğu saptanmıştır (p<0.05). Ayrıca toplam sıvı alımı ile BKI (r=0.115, p=0.046)değeri arasında pozitif yönde ve istatistiksel açıdan anlamlı bir ilişki saptanmıştır. Buna ek toplam sıvı alımı ile vücut ağırlığı (r=0.58, p=0.314) ve bel çevresi (r=0.084, p=0.146) arasındada pozitif yönde korelasyonlar saptanmış ancak bu ilişkiler istatistiksel açıdan önemli bulunmamıştır. Sonuç: Günlük tüketilen sıvı miktarının yeterli olması organizmadaki fizyolojik ve metabolik süreçler için oldukça önemlidir. Ancak alınan sıvının miktarı kadar tüketilen içecek türüde aynı öneme sahiptir.

Anahtar Kelimeler: Sıvı Tüketimi, Bilgi Düzeyi, Beslenme Durumu

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.1

DETERMINATION OF FLUID CONSUMPTION AND KNOWLEDGE LEVEL IN PEOPLE LIVED IN ANKARA
 
Aim: This study; it was planned and conducted to determine the fluid consumption and knowledge levels of 301 (184 female, 117 male) adults living in Ankara between the ages of 20-64 years. Method: A questionnaire consisting of a total of 44 questions, such as socio-demographic characteristics, anthropometric measurements, general health status, amount and types of fluid consumption and fluid consumption knowledge levels. Results: According to this; it was determined that 62.1% of the participants in the study knew the importance of liquid consumption but did not follow up on the amount. They also think that some beverage types more than 50% of participants are helping to lose body weight. It seems that the total liquid amounts that individuals receive daily are below the recommendations. When the consumption of beverages according to sex was examined, the differences regarding the consumption of soda, fruity soda, cola drinks, energy drinks and alcoholic beverages were statistically significant (p <0.05). In addition, there was a positive and statistically significant relationship between total fluid intake and BMI (r = 0.115, p = 0.046). Positive correlations were found between body weight (r = 0.58, p = 0.314) and waist circumference (r = 0.084, p = 0.146) with additional total fluid intake but these correlations were not statistically significant. Conclusion: In this study, sufficient amount of liquid consumed daily is very important for the physiological and metabolic processes in the organism.

Keywords: Fluid Consumption, Knowledge Level, Nutritional Status

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.1

Tam Metin