Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Beslenme Bilimleri  

Nurgül ASLAN ACAR, Vasfiye BAYRAM DEĞER, Hediye UTLİ
BEDEN KİTLE İNDEKSİ(BKİ) KULLANILARAK OBEZİTE DURUMUNUN SAPTANMASI:
 
Amaç: Bu araştırma Artvin Çoruh Üniversitesi öğrencilerinin beslenme alışkanlıkları ve beden kitle indeksi kullanılarak obezite durumunun saptanması amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırma 2016-2017 eğitim öğretim yılında öğrenim gören öğrenciler üzerinde yürütülmüş kesitsel bir çalışmadır. Bu çalışma 837 öğrencinin gönüllü katılımı ile yapılmış olup veriler öğrencilerin sosyo-demografik bilgileri ile birlikte beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümlerini içeren bilgi toplama formu ile birebir görüşülerek elde edilmiştir. Sonuç: Araştırmaya katılan bireylerin cinsiyet dağılımı %64.4’ ü kız, %35.6’ sı erkektir. Araştırmaya katılan kız öğrencilerin yaş ortalaması 20.18±1.76 yıl olup erkek öğrencilerin 21.09±2.02 yıl olarak saptanmıştır. Kız öğrencilerin %55.4’ ü, erkek öğrencilerin %58.4’ ü düzenli bir fiziksel aktivite yaptığı saptanmıştır. Öğrencilerin %45.0’ı ‘üç ana öğün’ yapmaktadır. Öğrencilerin %7.2’sinin ise günde sadece ‘bir ana öğün’ yaptığı belirlenmiştir. Öğrencilerin %65.0’ı süt grubu besinleri nadiren veya hiç tüketmemektedir. Öğrencilerin %70.0’ı kahvaltıda peynir, %56.8’i yumurta tüketmektedir. Öğrencilerin kahvaltı yapma alışkanlığı ve BKİ değerleri arasındaki ilişki cinsiyete göre incelenmiş, BKİ değeri normal aralıkta olan (18.5-24.99 kg/m2) kız öğrencilerin oranı %60.5, erkek öğrencilerin oranı %57.0 olarak saptanmış ancak bu ilişki istatiksel olarak anlamlı bulunmamıştır. Bireylerin cinsiyete göre BKİ’leri ile kahvaltı yapma alışkanlığı ve yemek yapma alışkanlığı incelenmiş olup istatiksel olarak anlamlı bir sonuç bulunamamıştır.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Beden Kitle İndeksi, Beslenme Alışkanlıkları

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.1.5

DETERMINATION OF OBESITY STATUS USING NUTRITION HABITS AND BODY MASS INDEX (BMI) OF STUDENTS IN A UNIVERSITY
 
Aim: Nutrition, including the transition to adulthood during youth is also of great importance as every period of life. University students often get the incorrect eating habits throughout their university life, as usually. The aim of this study is to determine the demographic characteristics of the students at Artvin Coruh University(ACU) and to evaluate the relationship between nutritional habits and BMI. Method: The research is conducted between 13.02.2016 and 18.03.2017 on the students at ACU. 837 students signed the participation approval form. Information about the general and nutritional status of the subjects participating in the survey was recorded by interviewing face to face. Results: Individuals who participated 64.4% female and 35.6% male, respectively.The average age of the individuals was examined that the mean age of the female students was 20.18 ± 1.76 years, and male students were 21.09 ± 2.02 years. The average BMI of the individuals participating in the survey is 22.61 kg / m2. Findings, more than half of the male and female students with normal BMI values have breakfast. Moreover, the cooking habits of female and male students who have had normal BMI values are 50.8% and 40.0%, respectively. However, there was no statistical correlation (p <0.05).

Keywords: Obesity, Body Mass İndex, Eating Habits

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.1.5

Tam Metin