Yıl:2019   Sayı: 17   Alan: Toplum Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi  

Arzu DURUKAN, Melis KARAKAYA
BİR VAKIF ÜNİVERSİTESİNDEKİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN YAĞ KORKUSUNUN KARŞILAŞTIRILMASI
 
Amaç: Bu çalışma, bir üniversitedeki Sağlık Bilimleri Fakültesi öğrencilerinin yağ fobisi puanlarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Bu amaçla araştırmaya katılmayı kabul eden 311 öğrenciye demografik sorular ve 14 maddelik Yağ Fobisi Ölçeğinden oluşan veri formları verilmiştir. Veriler biyostatik olarak analiz edilmiş ve öğrencilerin yağ fobisi puanları bulunmuştur. Bulgular: Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü öğrencilerinin yağ fobisi, Beslenme ve Diyetetik ve Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin yağ fobisi puanlarından anlamlı derecede düşük bulunmuştur. Düşük kilolu öğrencilerin sağlıklı BMI aralığında olanlardan daha yüksek yağ fobisi skoru olduğu bulunmuştur. Sonuç: Sonuç olarak, obez insanları tedavi edebilecek öğrencilerin şişman fobisi olduğu bulunmuştur. Bu, gelecekte bireylerin obezite tedavisini olumsuz yönde etkileyebilir. Bu nedenle, yağ fobisinden kaçınmak veya azaltmak için, eğitimde ve halkın bilinçlendirilmesinde yeni stratejiler geliştirilmeli ve daha geniş bilimsel araştırmalar yapılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Fatphobia, Obesity, BMI, Students, Underweight

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.17.2

COMPARING FAT PHOBIA ATTITUDES OF FACULTY OF HEALTH SCIENCES STUDENTS IN A FOUNDATION UNIVERSITY
 
Objective: This study was carried out to determine the fatphobia scores of the Faculty of Health Sciences students in a university. Method: For this purpose, 311 students who accepted to participate in the research were given data forms consisting of demographic questions and 14-item Fat Phobia Scale. Data was biostatistically analyzed and fatphobia scores of students were found. Results: The fatphobia score of students who are studying Physical Therapy and Rehabilitation was found significantly lower than the fatphobia scores of Nutrition and Dietetics and Nursing students. Students who are underweight were found to have significantly higher fatphobia scores than students being in a healthy BMI range. Conclusion: Consequently, students who may treat obese people were found to have fatphobia. This may affect individuals’ obesity treatment negatively in the future. Thus, for avoiding or decreasing fatphobia, new strategies in education and public awareness should be developed and broader scientific researches are needed.

Keywords: Fatphobia, Obesity, BMI, Students, Underweight

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.17.2

Tam Metin