Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Beslenme Bilimleri  

Esen YEŞİL, Merve ÖZDEMİR, Beril KÖSE, Emine AKSOYDAN
ÇEŞİTLİ YAŞ GRUPLARINDAKİ BİREYLERİN FARKLI YİYECEK VE İÇECEKLERE AİT ENERJİ İÇERİĞİ TAHMİNLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı farklı yaş gruplarındaki bireylerin araştırmacılar tarafından belirlenen 68 yiyecek ve içeceğe ait enerji içeriklerini tahminlerini belirlemektir. Yöntem: Araştırmaya 10 yaş üzerinde 90 katılımcı (30 adölesan, 30 yetişkin, 30 yaşlı birey) katılmıştır. Katılımcılara yüz yüze görüşme tekniği ile anket formu uygulanmış ve katılımcılardan, araştırmacıların hazırladığı bir katalog yardımı ile 68 farklı yiyecek ve içeceğin enerji içeriklerini tahmin etmeleri istenmiştir. Bulgular: Katılımcıların %81.1’i yiyecek ve içeceklerin enerji içerikleri hakkında bilgi sahibi olmadıklarını belirtmişlerdir. Gerçek ve tahmin edilen değerler arasındaki fark analiz edildiğinde adölesan grup 26, yetişkin grup 27 yaşlı grup ise 21 yiyecek veya içeceğin enerji içeriğini doğru tahmin etmiştir (p<0.05). Adölesan ve yetişkin bireyler için gerçek değere en uzak tahminler diyet kola, su ve maden suyu iken yaşlı bireyler için pekmez, şeker ve baldır. Sonuç: Bu çalışmada yiyecek ve içeceklerin gerçek enerji içeriği hakkında en az doğru tahmin sayısına sahip olan grup yaşlı bireylerdir. Topluma yönelik beslenme eğitimleri planlanırken yiyecek ve içeceklerin enerji değerleri konusundaki bilgilendirmenin vurgulanması ve yaş gruplarına uygun olarak hazırlanması önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Enerji Tahmini, Obezite, Enerji İçeriği

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.2.2

ESTIMATION OF CALORIE CONTENT OF SOME FOODS AND DRINKS IN DIFFERENT AGE GROUPS
 
Aim: The aim of this study was to determine the estimates of the calorie content of some foods and drinks in different age groups. Method: In this study 90 individuals (30 adolescents, 30 adults, 30 elderly) participated who aged 10 years and over. Each participant was interviewed face to face by using a structured questionnaire Also, participants were asked to estimate the calorie content of 68 different foods and drinks with the help of a catalog prepared by researchers. Results: In this study, 81.1% of the participants didn’t know about the calorie content of the foods and drinks. The calorie content of estimates of individuals in adolescents, adults and elderly were compared with the correct calorie contents. The number of the food or drink that estimated the calorie content to be true in adolescent, adult, and elder groups were 26, 27 and 21 respectively. The differences between the groups found significant statistically. The three most misestimation of individuals were diet coke, water and mineral water for adolescents and adults. The three most misestimation of elderly individuals were grape molasses, sugar and honey. Conclusion:The elderly individuals have the least number of correct estimation about the correct calorie of foods and drinks. Age groups should be considered when planning nutrition education.

Keywords: Calorie Estimation, Obesity, Calorie Content

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.2.2

Tam Metin