Yıl:2019   Sayı: 17   Alan: Beslenme Bilimleri  

Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN
ÇOCUKLARDA BESLENMENİN KISALIK AŞIRI ZAYIFLIK VE AŞIRI KİLO ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Türkiye'de yetersiz beslenme, özellikle kronik yetersiz beslenmenin diğer gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi önemli bir sağlık sorunudur. Bu çalışma Türkiye’de yetersiz beslenme yaygınlığının kısa boyluluk, zayıflık ve aşırı kilo üzerindeki etkisini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Çalışmada Nicel araştırma yöntemlerinden, nedensel karşılaştırma ve korelasyontel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmada Anket yöntemi uygulanmıştır. Toplam 285 kişiden elde edilen anketler kullanılmıştır. Verilerin analizinde SPSS paket programı kullanılmış ve t-testi ile Anova testlerinden faydalanılmıştır. Çalışmada 2003 yılında yapılan Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırmasına göre, kısa boyluluğun % 12.2, zayıflığın % 3.9 ve ülke aşırı kilonun %0.7 olduğu bulunmuştur. Avrupa bölgesi için ise aynı araştırmanın sonuçlarına göre kısalık için % 5.5, zayıflık için % 1.9 ve aşırı kilo için % 0.7'dir. Çalışma sonunda çocuk cinsiyetinin, yaşadığı bölgenin, aile gelirinin, anne eğitim durumunun ve çocuğun yaşının aşırı zayıflık, kısalık ve aşırı kilo üzerinde etkili bir faktör olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Aşırı Beslenme, Beslenme Eksikliği, Kısalık, Zayıflık

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.17.4

THE EFFECT OF NUTRITION ON STUNTING, WASTING AND OVERWEIGHT OF CHILDREN
 
Undernutrition, particularly chronic undernutrition, is a major health problem in Turkey, as in the case for other developing countries. This study was carried out in order to determine the effect of undernutrition prevalence on stunting, wasting and overweight in Turkey. Of the quantitative research methods, causal-comparative and correlational methods were used in the study. Survey method was applied in the study. The surveys which were collected from a total of 285 individuals were used. SPSS package program was used for data analysis and it was benefitted from t-test and Anova tests. In the study, it was found according to Demographic and Health Survey conducted in Turkey in 2003 that the ratio of stunting was 12.2%, wasting was 3.9% and overweight was 0.7%. On the other hand, according to the results of the same survey for European region, the ratio of stunting was 5.5%, wasting was 1.9% and overweight was 0.7%. At the end of the study, it was found that gender of the child, region of residence, family income, education level of mother and age of the child were effective factors for wasting, stunting and overweight.

Keywords: Over-Nutrition, Undernutrition, Stunting, Wasting

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.17.4

Tam Metin