Yıl:2019   Sayı: 16   Alan: Toplu Beslenme Sistemleri ve Besin Güvenliği  

Ali Serdar YÜCEL, Murat KORKMAZ, Gülten HERGÜNER, Çetin YAMAN, Ümran SEVİL, Yasemin KÜÇÜKÖZKAN
ÇOCUKLARIN AİLE ÖZELLİKLERİNE GÖRE BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
 
Günümüzde çocukların beslenmesinde ailelerin oynadıkları rol önem kazanmıştır. Beslenme konusunda ailelerin yapısal özellikleri ve tutumları çocukların beslenmesini etkileyebilmektedir. Bu araştırmanın amacı; çocukların yeme alışkanlıkları ile ebeveynlerin çocuklarının bu davranışlarına karşı tutumunu belirlemektir. Bu araştırmada 2009 – 2018 yılları arası yıllık toplam 10 döneme ait veri incelenmiştir. Veriler birincil araştırma yoluyla elde edilmiştir. Ayrıca çalışmada geçerlik ve güvenirliği Korkmaz (2000) tarafından yapılmış olan 14 maddeden ve 3 alt boyuttan oluşan 5’li likert tipi ölçek formu kullanılmıştır. Çalışma birincil araştırma yöntemi ve farklı istatistik analiz teknikleri kullanılarak kapsamlı bir hale getirilmiştir. Çalışma 860 katılımcıya uygulanmıştır. Çalışma verilerinin analizinde SPSS 18.0 yazılımı kullanılmıştır. Analiz kapsamında, betimleyici istatistikler, güvenilirlik analizi, bağımsız örneklem t-testi, Anova analizi ve Faktör analizi, Regresyon analizlerinden yararlanılmıştır. Tüm istatistik analizleri 0.05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. Çalışma sonunda çocukların ailelerine ait bazı değişkenler bakımından beslenme alışkanlıklarının incelendiği bu çalışmada katılımcı eğitim durumunun, katılımcı çocuk sayısının ve katılımcı yaşının çocuğun beslenmesindeki psikolojik ve çevresel faktörler ile çocuğun sağlıklı beslenmeye karşı tutum faktöründe farklılıklar gösterdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Çocuk, Sağlık, Aile

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.4

INVESTIGATION OF NUTRITIONAL HABITS OF CHILDREN ACCORDING TO THEIR FAMILIES’ CHARACTERISTICS
 
Today, the role of families has gained importance in the nutrition of children. The structural characteristics and attitudes of families about nutrition may affect children's nutrition. The purpose of this research is to determine children's eating habits and parents' attitude towards their children's these behaviors. In this study, a total of 10-period data between 2009 and 2018 were analyzed. In addition, a 5-point Likert-type scale consisting of 14 items and 3 sub-dimensions, the validity and reliability of which was controlled by Korkmaz (2000), was used in the study. The study was made comprehensive by using the method of primary research and different statistical analysis techniques. The study was applied to 860 participants. SPSS 18.0 software was used to analyze the study data. Within the analysis, descriptive statistics, reliability analysis, independent samples t-test, Anova analysis and Factor analysis, and Regression analysis were used. All statistical analyzes were tested at 0.05 significance level. At the end of the study, within which nutritional habits of children were examined in terms of some variables belonging to their families, it was found that the educational status, the number of children and the age of the participants differed in psychological and environmental factors in child nutrition and the child's attitude towards healthy nutrition.

Keywords: Nutrition, Child, Health, Family

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.4

Tam Metin