Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Toplum Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi  

Evren Ebru ALTINCI
ÇOCUKLUK ÇAĞI OBEZİTESİ VE OKUL TEMELLİ MÜDAHALELER
 
Amaç: Çocukluk çağı obezitesinin görülme sıklığı son otuz, kırk yılda anlamlı derecede artmıştır. Çocuklarda artan vücut kütle indeksinin sağlık üzerindeki etkileri, ilerleyen yaşlarda obez gençler olmalarında önemli etkiye sahiptir. Önleme amaçlı yürütülen faaliyetlerin temelini, müdahalenin nispeten daha kolay olduğu beslenme ve fiziksel aktivite davranışlarının manüpilasyonu oluşturmaktadır. Ancak günümüzde baskın olan faktör ya da faktörlerin neler olduğunun araştırılması bir yana, obezitenin çocukluk döneminde ortaya çıkmasını engelleyecek erken müdahalelerin önemi tartışılmaktadır. Çalışmaların temelini ise, çocukların günlerinin büyük bir bölümünü okul ortamında geçirmeleri nedeniyle okul temelli müdahaleler oluşturmaktadır. Bu çalışmanın amacı çocukluk çağı obezitesi kavramının önemini ve boyutlarını açıklamak ve önleme faaliyetlerinin başında gelen okul temelli müdahaleler ile ilgili tartışmaları ortaya koymaktır. Yöntem: Çalışma konuya ilişkin yaklaşımları yorumsal bir bakış açısıyla ortaya koyan bir derleme çalışmasıdır. Sonuç: Esasen çocukluk çağı obezitesini önlemeye yönelik girişimlerin gebelik takibi sürecinden başlatılması ve sürdürülmesi son derece önemlidir. Sağlık profesyonellerinin anne adaylarının çocukluk çağı obezitesi hakkındaki farkındalıklarını arttırabilmeleri, belirli bir program dahilinde düzenli olarak gerçekleştirilecek yüz yüze görüşmeler ve basılı materyal destekleri ile mümkün olabilir. Ulusal düzeyde yapılacak düzenlemelerle; okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kademelerinde görev yapan öğretmenlerin eğitim programlarının, sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite alışkanlıklarının önemini belirli bir program dahilinde düzenli aralıklarla öğrencilerine aktarabilecekleri biçimde revize edilmesi gerekmektedir. Devlet desteğiyle televizyon etkin bir biçimde kullanılarak (reklam/çizgi film vb. uygulamalar aracılığıyla) çocuklara sağlıklı/dengeli beslenmenin ve fiziksel aktivite alışkanlığının öneminin aktarılması mümkündür. Hayata geçirilecek yeni kanun ve yönetmelikler ile çocuklarla çalışan herkesin çocukluk çağı obezitesi hakkında zorunlu olarak eğitilmesi önleyici/çözümleyici her türlü programın etkinliğini arttıracaktır.

Anahtar Kelimeler: Çocukluk Çağı, Obezite, Okul, Önleme Faaliyetleri

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.2.02

CHILDHOOD OBESITY AND SCHOOL BASED INTERVENTIONS
 
Aim: The severity and frequency of childhood obesity has increased significantly over the past three to four decades. The health effects of increased body mass index may significantly impact obese youth as they age. The manipulation of nutrition and physical activity behaviors are relatively easy to intervene on the basis of preventive actions. But aside from investigating what the dominant factor or factors are today, the importance of early intervention to prevent the appearance of childhood obesity is being debated. The school-based interventions form the basis of studies about childhood obesity because they spend most of their day in school. The purpose of this study is to explain the importance and dimensions of the concept of childhood obesity and to put forward the arguments about the school-based interventions leading to prevention activities. Method: The study is a compilation study that reveals the approaches to the subject with an interpretive point of view. Conclusion: It is very important from pregnancy on to take preventive actions against childhood obesity. Health professionals can increase the awareness of the mothers about childhood obesity with face-to-face interviews and printed material related to a specific program. With national level arrangements, pre-primary, primary and secondary levels teachers’ education programs need to be revised in such a way that they can transfer the importance of healthy eating and physical activity habits to their students at regular intervals within a specific program. It is possible to use television in an effective manner with government support to explain to children the importance of a balanced diet and physical activity habits (via advertising/cartoon applications etc.). With new laws and regulations to be accepted, compulsory education about childhood obesity of all persons working with children will increase the effectiveness of any preventative/resolver programs.

Keywords: Childhood, Obesity, School, Preventive Practices

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.2.02

Tam Metin