Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Beslenme Bilimleri  

Ali Serdar YÜCEL, Çetin YAMAN, Gülten HERGÜNER, Havva KAÇAN SOFTA, Murat KORKMAZ
ÇOCUKLUK ÇAĞINDA BESLENME SORUNLARI VE OBEZİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu çalışmanın amacı günümüzün en yaygın sağlık sorunlarından biri olan çocukluk çağındaki beslenme sorunları ve beraberinde getirdiği obezite sağlık probleminin değerlendirilmesidir. Çalışmada ikincil verilerden elde edilen veriler değerlendirmeye alınmıştır. Tüm analizler SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA) ve Eviews 18.0 ile yapılmıştır. Gruplar arası istatistiksel farklılıklar hesaplanırken p<0.05 değeri göz önünde bulundurulmuştur. Anova ve Man Whitney u gruplar arasında farklılık olup olmadığını belirlemek için kullanılmıştır. Ayrıca Regresyon analizleri ile geleceğe yönelik tahmin yapılmıştır. Çalışma sonunda Dünya’da hızla yaygınlaşan aşırı kilolu olmak ve obezite sorununun yıllar bazında artış gösterdiği ve bu artışın kız çocuklarda daha çok İtalya, Avustralya, Birleşik Krallık, Birleşik Devletler ve Meksika’da, erkek çocuklarda ise daha çok Kanada, Fransa, Almanya, Avustralya, Birleşik Krallık ve Birleşik Devletlerde olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Türkiye’de de aşırı kilolu kız çocuklarda artış oranının %1,37, erkek çocuklarda %1,33 ile ciddi oranlara ulaştığı saptanmıştır. Bu bağlamda konu ile ilgili yetkili birimlerin küçük yaştan itibaren düzenli beslenme ve spor ilişkisinin tüm boyutları ile ortaya koyulmasının ve toplum bireylerini obezite sorunu ile karşı karşıya bırakan nedenlerin saptanarak gerekli önlemlerin alınmasının oldukça önemli olduğu söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Spor, Sağlık, Aşırı Kilo

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.4

ANALYSIS ON NUTRITION PROBLEMS AND OBESITY IN CHILDHOOD
 
Purpose: The aim is to evaluate the nutrition problems and accompanying obesity in childhood, which is one of today’s most common health issues. Scope and Method: Data obtained from the secondary data were taken into consideration. All analyses were conducted with SPSS v17.0 (SPSS Science, Chicago, IL, USA) and Eviews 18.0. The value of p<0.05 was considered while calculating the intergroup statistical differences. Anova and Mann Whitney U were used to determine whether there was a difference between the groups. Future predictions were also made with Regression analyses. Conclusion: It has been determined that the problem of being overweight and obese rapidly becoming widespread all over the world increases by years and this increase is more in girls in Italy, Australia, United Kingdom, United States and Mexico and more in boys in Canada, France, Germany, Australia, United Kingdom and United States. It has been found that the rate of increase in overweight girls in Turkey is 1.37% and 1.33% in boys. In this regard, it can be said that it is very important to determine the relation between regular nutrition and sports since early childhood with all its dimensions by the authorities and to take the necessary precautions by ascertaining the reasons exposing the individuals to the obesity problem.

Keywords: Obesity, Sports, Health, Overweight

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.4

Tam Metin