Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Diyetetik  

Nafize Defne KURT, Binnur OKAN BAKIR
DİYETİN MAKRO BESİN ÖĞESİ İÇERİĞİNİN BAĞIRSAK MİKROBİYOTASINA ETKİSİ
 
Amaç: Bağırsak mikrobiyotası çok sayıda ve çeşitlilikte mikroorganizmadan oluşan, günümüzün en önemli mortalite ve morbidite sebepleri olan obezite, tip 2 diyabet, metabolik sendrom ve kardiyovasküler hastalıklar ile yakın ilişkili geniş bir mikroorganizma kolonisidir. Bu mikroorganizmaların sayıları ve çeşitleri ile ilgili net bilgilere ulaşmak oldukça zor olmakla birlikte sağlıklı bağırsak mikrobiyotasının genel olarak anaerop bakteriler, özellikle de Firmicutes ve Bacteroidetes cinslerine ait mikroorganizmalardan zengin olduğu bilinmektedir. Son yıllarda yapılan pek çok çalışmanın ana konusu haline gelen mikrobiyota, doğum şekli, genetik, yaş, coğrafi çevre, yaşam tarzı, geçirilen hastalıklar, antibiyotik kullanımı ve beslenme alışkanlıklarına bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu çalışmada mikrobiyotanın oluşumu, zamanla değişimi, etkilendiği faktörler ve özellikle diyetin makrobesin öğesi dağılımının mikrobiyotaya olan etkisini açıklamak amaçlanmıştır. Yöntem: PubMed veri tabanı ‘bağırsak mikrobiyotası ile karbonhidrat, yağ, protein alımı, glutensiz diyet, Akdeniz diyeti ve Batı tarzı diyet’ anahtar kelimeleri kullanılarak taranmış, güncel makaleler değerlendirilmiştir. Sonuç: Diyetin, mikrobiyota çeşitliliği ve aktivitesi üzerinde önemli etkilerinin olduğu belirtilmekte ve diyetteki makro besin öğesi dağılımının mikrobiyotada kısa süre içinde önemli değişikliklere yol açablidiği düşünülmektedir. Yapılan çalışmalarda; tam tahıllardan, lif, probiyotik ve prebiyotiklerden zengin bir diyetin bağırsak mikrobiyotasını olumlu yönde etkileme eğiliminde olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bağırsak Mikrobiyotası, Düşük Karbonhidratlı Diyetler, Glutensiz Diyet

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.1.6

EFFECTS OF MACRONUTRIENT CONTENT OF DIET ON INTESTINAL MICROBITA
 
Aim: Intestinal microbiota is a large microorganism colony which consists of numerous and various microorganisms associated with obesity, type 2 diabetes, metabolic syndrome and cardiovascular diseases. It is very difficult to reach the certain number and variety, but it is known that healthy intestinal microbiota is generally rich in anaerobic bacteria in the Firmicutes and Bacteroidetes genus. Microbiota, which has become the main topic of many studies recently, showes an alteration with birth method, genetics, age, geographical environment, lifestyle, diseases, antibiotic usage and eating habits. In this study, we aimed to explain the formation of microbiota, alterations, especially dietary factors such as macro nutrient distribution on microbiota. Metot: PubMed data base was searched with ‘Gut microbiota with carbohydrate, fat, protein intake, gluten free diet, mediterranean diet and western diet’ keywords and current articles have been evaluated. Results/Conclusion: It is emphasized that diet is associated with microbial diversity and activity. Macronutrient content of the diet may significantly alter intestinal microbiota in short term periods. According to researches a diet rich in whole grains, fiber, probiotics and prebiotics tends to have positive effects on intestinal microbiota.

Keywords: Gut Microbiota, Low Carbohydrate Diet, Gluten Free Diet

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.1.6

Tam Metin