Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Diyetetik  

Tuğba GÜNDOĞDU, Fatmanur Hümeyra ZENGİN, Makbule GEZMEN-KARADAĞ
FOLAT: ÇOCUKLUK ÇAĞI ASTIMI VE ALERJİK HASTALIKLARI İÇİN BİR RİSK FAKTÖRÜ MÜ?
 
Amaç: Çocukluk çağı astımında ve alerjik hastalıklarında son 50 yılda görülen dramatik artış, özellikle yüksek gelirli ülkelerde önemli bir halk sağlığı sorunu haline gelmiştir. Değişmiş DNA metilasyonu gibi epigenetik mekanizmalara yaşamın erken döneminde maruz kalmanın, yetişkinlik dönemindeki sağlık üzerinde kalıcı etkilere sahip olduğu düşünülmektedir. Bu bağlamda, epigenetik yolaklar üzerinde doğrudan etkileri olduğu bilinen folat gibi spesifik besin öğeleri üzerine ilgi giderek artmaktadır. Ayrıca, folat metabolizmasında önemli bir yere sahip olan metilentetrahidrofolat redüktaz enziminin gen polimorfizmlerinin ve yüksek düzeyde alınan folik asite bağlı dolaşıma katılan metabolize olmamış folik asitin çocukluk çağında astım ve alerjik hastalık gelişme riskini arttırdığı düşünülmektedir. Bu çalışmada; folat ve çocukluk çağı astımı ve alerjik hastalıkları üzerindeki etkileri ile ilgili kohort çalışmaların ve potansiyel mekanizmaların derlenmesi amaçlanmıştır. Yöntem: Science Direct, PubMed ve Google Akademik veri tabanları ile çocukluk çağı astımı ve alerjik hastalıkları ve folat alanında yayın yapan uluslararası dergilerden faydalanılarak ‘Folat, Folik asit, Çocukluk Çağı Astımı, Alerjik Hastalıklar, Metilentetrahidrofolat redüktaz’ anahtar kelimeleri ile genel olarak son 10 yıla ait makaleler araştırmaya dahil edilmiştir. Sonuç: Folik asit ve çocukluk çağı astımı ve alerjik hastalıkları arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar genelde epidemiyolojik çalışmalardır ve sonuçlar çelişkilidir. Bu ilişkinin daha net anlaşılabilmesi için insanlar üzerinde yapılacak randomize-kontrollü çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler:

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.2.4

FOLATE: IS IT A RISK FACTOR FOR CHILDHOOD ASTHMA AND ALLERGIC DISEASES?
 
Aim: The dramatic increase in childhood asthma and allergic diseases over the last 50 years has become a serious public health problem, especially in high-income countries. Exposure to epigenetic mechanisms such as altered DNA methylation in early life is thought to have permanent effects on health in adulthood. In this context, there is a growing interest in specific nutrients such as folate, which are known to have direct effects on epigenetic pathways that control gene expression during early development. In addition, gene polymorphisms of the methylenetetrahydrofolate reductase enzyme, which has an important role in folate metabolism, and the unmetabolized folic acid in the circulation dependent on high intake of folic acid have thought to be increased risk of development of asthma and allergic diseases in childhood. In this study, cohort studies and potential mechanisms about folate and its effects on childhood asthma and allergic diseases were aimed to be compiled. Method: ‘Folate, Folic Acid, Childhood Asthma, Allergic Diseases, Methylenetetrahydrofolate reductase’ keywords and the articles of the last 10 years have been included in this study by using Science Direct, PubMed and Google Academic databases and international journals published in the field of childhood asthma and allergic diseases and folate. Result/Conclusion: Relevant studies of folic acid and childhood asthma and allergic diseases are generally epidemiological studies and the results are contradictory. There is a need for randomized controlled trial to be done on people to make this relationship clearer.

Keywords: Folate, Folic acid, Childhood asthma, Allergic diseases, Methylene Tetrahydrofolate Reductase

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.2.4

Tam Metin