Yıl:2017   Sayı: 10   Alan: Diyetetik  

Berrin DAĞ, Binnur Okan BAKIR
GECE YEME BOZUKLUĞU
 
Amaç: Gece Yeme Bozukluğu (GYB), genel olarak duygu durum bozukluğunun tetiklediği, akşam hiperfaji, sabah anoreksia ve insomnia ile karakterize edilen bir yeme davranışı bozukluğudur. İlk olarak obez bireylerde tanımlanmış olsa da yapılan çalışmalar sonucunda yalnızca obez bireylerde görülmediği, erişkin popülasyonda, diyabetli bireylerin çoğunda, çocuklarda ve psikiyatrik hastalarda da ciddi bir prevalansa sahip olduğu belirtilmiştir. Geniş bir prevalansa sahip olması ve tanımlanmasında yaşanılan güçlük nedeniyle tedavisi de bir o kadar zor bir bozukluktur. Uykusuzluk, depresyon, obezite ve diyabet gibi birçok faktörle ilişkili olduğu yapılan çalışmalarla belirtilmiştir. Bu nedenle daha detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır. Bu çalışmada GYB tanımı, klinik özellikleri, tanı kriterleri, prevalansı, ortaya çıkışında etkili olan faktörler, hastalıklarla ilişkisi ve tedavi yöntemlerini açıklamak amaçlanmıştır. Yöntem: PubMed ve Science Direct veri tabanları ‘Gece Yeme Bozukluğu, diyabet ve GYB, obezite ve GYB, psikiyatrik hastalıklar ve GYB, GYB ve diğer yeme bozuklukları ilişkisi’ anahtar kelimeleri kullanılarak, ağrılıklı olarak son 10 yıla ait makaleler dahil edilmiştir. Sonuç: Genel bakışta GYB, psikolojik hastalıklar, metabolik rahatsızlıklar, uyku problemleri ve obezite gibi birçok faktörle ilgili bir bozukluk olması nedeniyle teşhisinin konulması zor olmakla birlikte çok önemlidir. Özellikle sorunun kaynağını bulmak, tedavinin büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Gece yeme bozukluğu, birçok faktörden etkilenen bir bozukluk olduğu için tedavisinin de birçok yönden değerlendirilmesi gerekmektedir. Hekim, diyetisyen, psikolog işbirliği gerektirecek bir bozukluktur.

Anahtar Kelimeler: Gece Yeme Sendromu, Depresyon, Obezite, İnsomnia

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.2.03

NIGHT EATING DISORDER
 
Aim: Night Eating Disorder (NED) is an eating disorder characterized by evening hyperphagia, morning anorexia and insomnia, triggered by mood disorders in general. Initially, it is stated that even though it is defined in obese individuals, it has a serious prevalence in adult populations, diabetic individuals, children and psychiatric patients, which are not observed only in obese individuals. Due to the wide prevalence and difficulty in identifying, treatment is also a difficult problem. Insomnia is associated with many factors such as depression, obesity and diabetes. Studies need to be conducted more detaily. In this study, we aimed to explain NED in general terms with the factors that have been related with and recent studies about NED. Metot: PubMed and Science Direct data bases were searched with keywords ‘Night Eating Disorder, diabetes and NED, obestiy and NED, psychiatric diseases and NED, NED and other eating disorder relationships’ and studies conducted at last 10 years were included. Result/Conclusion: In overwiev as NED is related with severeal factors such as psychological diseases, metabolic disorders, sleep disorders and obesity, it is difficult to diagnose while its determination is very important. Notably finding the source of the problem is the major element of the treatment. While NED is a disorder affected by multiple factors, its treatment is also must be evaluated in many ways. It is a disorder that requires medical doctor, dietitian, psychologist collaboration.

Keywords: Night Eating Syndrome, Depression, Obesity ,Insomnia

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.2.03

Tam Metin