Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Toplum Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi  

Kenan KENDİLCİ, Gülsen GÜNEŞ, Esma AKSOY KENDİLCİ
HASTALIK ÖNCESİ BESLENME VE FİZİKSEL AKTİVİTE GİBİ BAZI FAKTÖRLERİN KANSER OLUŞUMUNA ETKİSİ: VAKA-KONTROL ÇALIŞMASI
 
Amaç: Bu araştırma, kanser hastalığının oluşumunda beslenme, ailesel faktörler ve fiziksel aktivite gibi faktörlerin kanser hastalığına etkisini incelemek amacıyla planlanmış vaka-kontrol çalışmasıdır. Yöntem: Araştırmanın evrenini Malatya ili Turgut Özal Tıp Merkezine (TÖTM) başvuran 151 vaka ile 201 kontrol grubu oluşturmaktadır. Bulgular: Hastalık öncesi haftada 3-5 kez et ve et ürünleri tüketenlerin oranı kanser grubunda kontrol grubuna göre yüksek saptanmıştır (p<0.005). Sebze-meyveyi mevsiminde yemeyen kanser grubu kontrol grubunun göre yüksek saptanmıştır (p<0.05). Sebze- meyveyi mevsiminde yememe durumu kanser olma riskini 2.11 kat arttırmaktadır. Tabağındaki yemeğe tadına bakamdan tuz atanlar kanser grubunda, kontrol grubuna göre yüksek bulunmuştur(p<0.05). Tabağındaki yemeğe tadına bakamdan tuz atmak aşırı tuz kullanımına işarettir ve bu durum kanser olma riskini 1.73 kat arttırmaktadır. Hastalık öncesi fiziksel aktivite düzeyi iyi olan kanserli hastaların oranı kontrol grubuna göre düşük bulunmuştur (p<0.005). Sonuç: Kanser ve sebepleri konusunda halkın eğitilmesi, doğru beslenme alışkanlıklarının kazandırılması ve fiziksel aktivitenin arttırılmasına yönelik toplumun bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Beslenme, Fiziksel Aktivite, Vaka-Kontrol Çalışması

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.2

THE EFFECT OF SOME FACTORS SUCH AS PRE-DISEASE NUTRITION AND PHYSICAL ACTIVITY ON DEVELOPMENT OF CANCER: CASE-CONTROL STUDY
 
Aim: This study, factors such as nutrition, family factors, and physical activity planned to examine the effect in the development of cancer is case-control study. Method: The researh constitutes 151 case group who admitted the Turgut Ozal Medical Center of Malatya (TOTM) oncology clinics and 251 control group patient who admitted internal diseases clinics in TOTM. Results: The rate of consuming meat and meat products 3-5 times a week premorbid in the control group according to the cancer group were significantly higher (p <0.005). It was higher in the cancer group compared to the control group eating seasonal fruits and vegetables (p <0.05). To condition eating fruits and vegetables in season the risk of cancer increases 2.11 times. I look at those salt to taste the food on his plate at the cancer group were significantly higher than the control group (p <0.05). I look to throw salt on taste food dish is pointed to excessive use of salt and increases the risk of cancer in this case the 1.73 nd floor. The proportion of cancer patients with a good premorbid levels of physical activity were lower than in the control group (p<0.005). Conclusion: It is necessary the public education about cancer and its causes, gaining the right eating habits and increasing physical activity.

Keywords: Cancer, Nutrition, Physical Activity, Case-Control Study

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.2

Tam Metin