Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Beslenme Bilimleri  

Hazal KÜÇÜKKARACA, Mehtap ÜNLÜ SÖĞÜT
İRİSİN HORMONUNA KAPSAMLI BİR YAKLAŞIM
 
Amaç: Son yıllarda obezite, diyabet ve insülin direnci gibi metabolik hastalıkların görülme sıklığı ve bu doğrultuda yapılan çalışmaların sayısı da gün geçtikçe artmaktadır. Kahverengi yağ dokusu da metabolik sendromun bileşenlerinin tedavisinde dikkatleri üzerine çeken güncel konulardan birisidir. İskelet kası tarafından salgılanan ve egzersize bağlı olan irisin adlı hormonun keşfiyle bazı yeni teoriler ortaya çıkmıştır. Bu yazıda, obezite ve diyabet gibi yaygın sağlık sorunları üzerinde olumlu etkileri görülen irisin hormonunun yapısı, olası etki mekanizmaları, egzersizle ve hastalıklarla ilişkisiyle ilgili güncel literatür bilgilerinin derlenmesi ve yorumlanması amaçlanmıştır. Yöntem: Çalışma konuyla ilgili literatür bilgilerini yorumsal bir bakış açısıyla ortaya koyan bir derleme çalışmasıdır. Sonuç: İrisin, fibronektin tip III domain 5 (FNDC5) molekülünün proteolitik bir ürünüdür. Beyaz yağ dokusu hücrelerini kahverengi yağ dokusuna dönüştürerek enerji harcanmasını sağlamaktadır. Egzersiz ve soğukla indüklenen irisin hormonu, eşleşme bozucu protein-1 (UCP-1) pompalarının salınımını artırarak, hücrede enerji tüketimine neden olan ısı üretimini artırır, bu sayede titremesiz termogenez ve glukoz homeostazisi sağlanmış olur. Ayrıca orta derecede ancak önemli bir kilo kaybı da sağlamaktadır. İrisinin enerji harcaması ve glukoz metabolizması üzerine olası etkilerinin araştırılması sonucu hastalıklar üzerinde olumlu etkileri olduğu da açığa çıkmıştır. Bu etkilerinden dolayı birçok laboratuvarda çalışma konusu olarak muazzam bir popülerlik kazanmıştır. Özellikle obezite ve diyabet üzerindeki olumlu etkileri hakkında birçok çalışma yapılan irisinin, metabolik hastalıklar üzerine alternatif bir tedavi yöntemi olabileceği düşünülmektedir. Enjekte edilebilir irisin formları üretilerek diyabet ve obezitenin kontrol altına alınmasında kullanılabileceği de umut vericidir.

Anahtar Kelimeler: İrisin, Diyabet, Egzersiz, Obezite

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.8

A COMPREHENSIVE APPROACH TO IRISIN HORMONE
 
Aim: Recent years incidence of metabolic diseases such as obesity, diabetes, insulin resistance has been increasing day by day and is being increased studies conducted this direction. Brown fat tissue is one current issues that draw attention treatment of metabolic syndrome components. Some new theories have emerged with discovery irisin hormone, which is secreted by skeletal muscle and induced in exercise. This article was aimed that compiles and interprets current literature on structure irisin hormone, which has positive effects on common health problems such as obesity, diabetes, possible mechanisms of action, its relation with exercise and diseases. Method: Study is review that reveals literature related to topic with interpretive point of view. Conclusion: Irisin is proteolytic product fibronectin type III domain 5 (FNDC5) molecule. It converts white fat tissue cells into brown, thus providing energy expenditure. Exercise and cold-induced stimulation irisin increases release heat-production causing energy consumption in cell by increasing release of uncoupling protein-1 (UCP-1) pumps, thereby providing non-shivering thermogenesis and glucose homeostasis. Irisin also provides moderate but important weight loss. As result of investigating possible effects irisin on energy expenditure and glucose metabolism has been found have positive effects on diseases. Because these effects it has gained tremendous popularity as subject study in many laboratories. It is thought that irisin, which has been extensively studied especially positive effects on obesity and diabetes, may be promising alternative treatment method for metabolic diseases. It is promising that injectable irisin forms can be used to control diabetes and obesity.

Keywords: Irisin, Diabetes, Exercise, Obesity

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.8

Tam Metin