Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Diyetetik  

Duygu Gizem SAYGIN, Gözde DUMLU BİLGİN
İRRİTABL BARSAK SENDROMUNDA GÜNCEL BESLENME TEDAVİSİ OLARAK DÜŞÜK FODMAP DİYETİ
 
Amaç: İrritabl barsak sendromu (İBS); toplumda görülme sıklığı artan, yaşam kalitesini olumsuz etkileyen, oluşumunda genetik, psikososyal ve çevresel etmenlerin önem kazandığı fonksiyonel bir barsak hastalığıdır. Etiyolojisi tam olarak aydınlatılamamış olan İBS’nin tedavisinde beslenme çok önemli bir yer tutmaktadır. Yıllar içinde tedaviye yönelik diyet yaklaşımları değişmiş ve çeşitlenmiştir. Posa alımı, probiyotik ve prebiyotik kullanımının İBS üzerindeki etkileri uzun yıllardır çalışılırken; bu öğelere ek olarak son dönemlerde, hızlı fermente olabilen ve kolonda gaz üretimine sebep olan kısa zincirli karbonhidratların, popüler ismiyle; fermente oligo-, di-, monosakkarit ve poliollerin (FODMAPs) diyetten çıkarılması önem kazanmış, bireyler üzerinde olumlu etkiler göstermiştir. Bu çalışmada genel anlamıyla İBS, İBS’de tanı yöntemleri, beslenme tedavisi ve düşük FODMAP diyetinin tedavi sürecindeki etkilerini açıklamak amaçlanmıştır. Yöntem: Science Direct ve PubMed veri tabanları ile gastroenteroloji alanında yayın yapan Türk ve uluslararası dergilerden faydalanılarak ‘İrritabl barsak sendromu, İBS, diyet, düşük FODMAP diyeti’ anahtar kelimeleri ile genel olarak son 10 yıla ait makaleler ve rehberler araştırmaya dahil edilerek yapılmış retrospektif bir kayıt çalışmasıdır. Sonuç: Gastrointestinal sistem (GİS) semptomlarının eşlik ettiği, toplumda sık görülen, bireylerin hayat kalitesini olumsuz yönde etkileyen bir fonksiyonel barsak hastalığı olarak tanımlanan İBS’nin tedavisinde beslenme başlığı önemli bir yer almaktadır. Yapılan çalışmalarla düşük FODMAP diyetinin İBS semptomlarını hafifletmede olumlu etkileri olduğu görülmüştür. Gastroenterolog ve diyetisyen gibi sağlık profesyonellerinin bir arada oluşturduğu, hem barsak sağlığı üzerinde olumlu etki gösteren hem de beslenme yetersizliğine yol açmayan kapsamlı beslenme programlarına toplum tarafından ihtiyaç duyulmaktadır ve bu diyet programlarının yaşam kalitesinin arttırılması açısından öneminin altı çizilmektedir.

Anahtar Kelimeler: İrritabl Barsak Sendromu, İBS, Diyet, Düşük FODMAP Diyeti

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.1.2

THE LOW FODMAP DIET AS A CURRENT DIETARY APPROACH ON IRRITABLE BOWEL SYNDROME
 
Aim: Irritable bowel syndrome (IBS); is a functional bowel disorder in which the frequency of occurrence is increased in the society, negatively affecting the quality of life and genetic, psychosocial and environmental factors are important in its formation. The etiology of IBS is not fully understood. Nutrition plays a very important role in the treatment of IBS. Over the years, dietary approaches for treatment have changed and diversified. While the effects of fiber intake, probiotic and prebiotic use on IBS have been studied over the years; short-chain carbohydrates which can be fermented very quickly and cause gas production on the colon and known as oligo-, di-, monosaccharides and polyols (FODMAPs) have become important in recent years and elimination of these from the diet has had a positive effect on the individuals. In this study, the diagnostic methods and medical nutrition therapy in IBS and the effects of the low FODMAP diet on the treatment process were collected. Method: The keywords 'Irritable Bowel Syndrome, IBS, diet, low FODMAP diet' and articles and guidelines from the last 10 years have been included in this retrospective study by using Science Direct and PubMed databases and Turkish and international journals published in the field of gastroenterology. Results: Nutrition is an important issue in the treatment of IBS, which is a gastrointestinal system (GIS) symptomatic disorder that is commonly seen in the community and is defined as a functional bowel disease that affects the quality of life of the individual negatively. Studies have shown that the low FODMAP diet has positive effects in alleviating IBS symptoms. Comprehensive nutrition programs planned by health professionals such as gastroenterologists and dietitians that have a positive impact on bowel health and that do not lead to nutritional deficiencies are required by society and the importance of these programs need to be emphasized in order to improve the quality of life.

Keywords: Irritable Bowel Syndrome, IBS, Diet, Low-FODMAP Diet

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.1.2

Tam Metin