Yıl:2018   Sayı: 12   Alan: Beslenme Bilimleri  

Merve DALMAZ, Göklem TEKDEMİR YURTDAŞ
KADINLARDA ÇOCUK SAHİBİ OLMA VE ORTOREKSİYA NERVOZA ARASINDAKİ İLİŞKİ
 
Amaç: Bu araştırma, çocuk sahibi olan ve olmayan kadınlarda ortoreksiya nervoza belirti-lerini ve yaygınlık durumunu incelemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Araştırmaya İstanbul ili sınırları içerisinde yaşları 22 ile 59 arasında, 50 tanesi çocuk sahibi ve kalan 50 tanesi de çocuk sahibi olmayan olmak üzere toplam 100 kadın katılmıştır. Araştırmanın örneklemi çocuk sahibi olan ve olmayan kadınlardan oluşturulmuştur. Bu gruplara; kişisel bilgi formu, ortoreksiya nervoza (ORTO-15) testi, Maudsley Obsesif Kompulsif Envanteri, Yeme Tutumu (EAT-40) Testi, Denetim Odağı Ölçeği ve beslenme alışkanlıkları ile ilgili açık uçlu soruların bulunduğu bir anket uygulanmıştır. Bulgular: Araştırmadan elde edilen nicel bulgulara göre, çocuk sahibi olan kadınların çocuk sahibi olmayan kadınlara kıyasla daha fazla ortorektik belirtiler gösterdikleri tespit edilmiştir. Çocuk sahibi olan kadınlarda yeme tutumunda bozulma arttıkça ortorektik belirti düzeyinde de bir artış olacağı saptanmıştır. Ortoreksiya puanlarının yordanmasında kullanılan aşamalı regresyon sonucunda, yeme tutumlarındaki bozuklukların yanı sıra çocuk sahibi olmanın ortorektik belirtiler gösterme ile ilişki olduğu tespit edilmiştir. Araştırmadan elde edilen nitel bulgulara göre ise, çocuklu ve çocuksuz kadın gruplarının sağlıklı beslenme ve diyet konusundaki tutumlarının farklılaşmamasına rağmen, sağlıksız beslenmenin sebepleri konusundaki görüşlerinin anlamlı düzeyde farklılaştığı tespit edilmiştir. Sonuç: Araştırmanın sonuçları, kadınlarda çocuk sahibi olmanın, ortorektik belirtiler gösterme bağlamında rol oynayan bir faktör olduğunu göstermiştir.

Anahtar Kelimeler: Ortoreksiya Nervoza, Kadınlar, Çocuk Sahibi Olma, Beslenme Tutumları

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.1.4

THE RELATIONSHIP BETWEEN HAVING A CHILD AND ORTHOREXIA NERVOSA AMONG WOMEN
 
Aim: This study was conducted to investigate the prevalence and the symptoms of orthorexia nervosa among women with and without children. Method: 100 women (50 with children, 50 with no children) aged between 22 and 59 participated in this research carried out in Istanbul. Orthorexia Nervosa Scale (ORTO-15), Maudsley Obsessive Compulsive Symptoms Inventory, Eating Attitudes Test (EAT-40), Rotter's Locus of Control Scale, a questionnaire consisting of open ended questions about eating habits and Personal Information form were administered to these groups of women. Results: According to the quantitative results, women who have children reported more orthorectic symptoms compared to women who do not have children. For the group of women with children, as the deterioration of eating attitudes increased, the level of orthorectic symptoms increased as well. The results of the stepwise regression analysis revealed that having children was related to prevalence of orthorectic symptoms among women. The qualitative analysis indicated that although the groups of women did not differ in terms of their attitudes about healthy eating and dieting, the groups differed significantly in terms of their ideas regarding unhealthy eating. Conclusion: The results of the study suggest that having children is a factor involved in displaying orthorectic symptoms among women.

Keywords: Orthorexia Nervosa, Women, Having Children, Eating Attitudes

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.1.4

Tam Metin