Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Beslenme Bilimleri  

Mustafa KARADAĞ Yüksel SAVUCU, Yonca Süreyya SEZER, Ercan GÜR, Serdar ORHAN
KAMPÜSTE VOLEYBOL OYNAYAN ÖĞRENCİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARININ İNCELENMESİ
 
Amaç: Bu araştırmada, Fırat Üniversitesi kampüsünde voleybol sporunu tercih eden öğrencilerin cinsiyet, eğitim ve voleybol oynama yılı değişkenlerine göre; beslenme alışkanlıklarının incelenmesi amaçlanmıştır. Metot: Araştırma evrenini, bir proje kapsamında Fırat Üniversitesi kampüsünde voleybol sporunu yapan 55’i erkek 33’ü bayan olmak üzere toplam 93 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmaya katılan bireylerin demografik dağılımlarını belirlemek için yüzde (%) ve frekans (f) ve ki kare (Chi-Square) testi uygulanmıştır. Bulgular: Katılımcıların cinsiyetlerine göre beslenme alışkanlıklarıyla ilgili olarak; besinlerin kalori miktarını bilerek, günlük gereksinim kadar kalori alma, düzenli olarak kahvaltı yapma, antrenmanlardan önce doping maddeleri kullanma arasında anlamlı bir farklılık ortaya çıkmıştır. Eğitim durumlarına göre; vitamin ve mineral ihtiyacını dengeli karşılama, üç öğünden fazla beslenme, kalori miktarını bilerek, günlük gereksinim kadar kalori alma, enerji sistemini ve enerji ihtiyacını bilerek ona göre beslenme, vitamin ilaçları kullanma, enerji içeceklerinden kullanma değişkenleri arasında anlamlı farklılıklar olduğu ortaya çıkmıştır. Voleybol oynama yılı bakımından kuvvet geliştirici ağırlık antrenmanları yaparken protein içeriği yüksek besinler tüketmeye dikkat etme değişkeninde anlamlı bir farklılık olduğu görülmüştür.. Sonuç: Sonuç olarak katılımcıların beslenme alışkanlıklarının ve beslenme bilgi düzeylerinin yeterli seviyede bulunduğuna dair görüşlerinin %52,7 oranında olumlu olduğu saptanmıştır. Ancak bu oranın yeterli düzeyde olmadığı söylenebilir. Sporcuların, spor da beslenme ile başarı arasında yakın ilişki olduğu konusunda görüş belirttikleri, ancak çoğunlukla bir beslenme uzmanından bilgi almadıkları (% 53,8), alınan bilginin ise en az kulüp beslenme uzmanından alındığı (%7,5) sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Öğrenci, Voleybol, Beslenme

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.5

ANALYSIS ON NUTRITIONAL HABITS OF STUDENTS PLAYING VOLLEYBALL ON CAMPUS
 
Objective: The purpose of this study is to analyze the nutritional habits of the students who prefer volleyball on campus of Fırat University by the variables of sex, education and year of playing volleyball. Method: A total of 93 students composed of 55 male and 33 female students playing volleyball on campus of Fırat University are the research population. In order to identify the demographic distribution of the individuals who participate in the research, percentage and frequency analyses and chi-square test was done. Results: Concerning the nutritional habits of the participants by their gender, a significant difference has been observed between taking sufficient calories daily by being aware of the calorie amount of foods, having breakfast regularly and use of doping substances before training. Regarding the educational background, significant differences have been determined between the variables of meeting the vitamin and mineral need balanced, eating more than three meals, taking sufficient calories daily by being aware of the calorie amount of foods, eating by knowing the energy system and energy need, use of vitamin drugs and consuming energy drinks. A significant difference has been observed in the variable of paying attention to eating high-protein foods during strength improving weight trainings in terms of the years of playing volleyball. Conclusion: In conclusion, the opinions of the participants on nutritional habits and their knowledge level on nutrition being sufficient are postive with a rate of 52.7%. However, it can be stated that this rate is insufficient. It has been determined that athletes are of the opinion that there is a close relation between nutrition in sports and uccess; however, they generally don’t take information from a nutritionist (53.8%) and the information received comes from the club’s nutritionist at last (7.5%).

Keywords: Student, Volleyball, Nutrition

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.5

Tam Metin