Yıl:2019   Sayı: 16   Alan: Diyetetik  

Betül GÜLŞEN ATALAY, Hasan Hakan ATALAY
KORONER BY-PASS CERRAHİSİ GEÇİREN YAŞLI HASTALARDA MALNÜTRİSYON VE GÜNLÜK AKTİVİTE SKORUNUN KLİNİK SONUÇLARA ETKİSİ
 
Malnütrisyon, kardiyak cerrahi geçiren hastalarda yaygın görülen bir sorundur. Beslenme yetersizliği ve buna bağlı azalmış günlük aktivite skoru bu hastalarda cerrahi sonrası olumsuz klinik sonuçlar ile ilişkilidir. Bu araştırma, 65 yaş ve üzeri koroner by-pass cerrahisi geçiren hastaların ameliyat öncesi beslenme ve günlük aktivite durumları ile ameliyat sonrası hastanede yatış süresi ve mortalite arasındaki ilişkinin belirlenmesi amacıyla retrospektif olarak yapılmıştır. Yöntem: Bu çalışmada, 65 yaş ve üzeri koroner by-pass cerrahisi geçiren 101 hastanın verileri ilgili kurumun izni ile değerlendirilmiştir. Barthel İndeks (BI) ile günlük aktivite durumu (ADL) ve mini nutrisyonel değerlendirme (MNA) ile beslenme durumu değerlendirilen ve kayıtlarına ulaşılan tüm hastalar çalışmaya dahil edilmiştir. Elde edilen veriler hastaların hastanede yatış süreleri (LOS) ve mortalite durumları ile karşılaştırılmıştır. Bulgular: Çalışmaya alınan hastalarda malnütrisyon oranı %10.9 ve malnütrisyon riski altında olan hastaların oranı % 44.6’dır. BI ile LOS arasında negatif yönde bir korelasyon bulunmuştur (r=-021, p=0.03). Malnütrisyonlu hastalar ile iyi beslenen hastaların hastanede yatış süreleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Bu çalışmada değerlendirilen hasta grubunda, hastanede yatarken ölüm görülen bir hasta olmamıştır. Lojistik regresyon analizi ile hastanede yatış süresini etkileyen anlamlı bir faktör bulunmamıştır. Sonuç: Bu çalışmada, günlük aktivite skoru kötü olan hastaların yatış sürelerinin daha uzun olduğu görülmüştür. Koroner by-pass cerrahisi geçiren hastalarda günlük aktivite ve beslenme durumunun değerlendirilmesi önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Yaşlılık, Beslenme Durumu Değerlendirmesi, Günlük Aktivite Skoru, Kardiyak Cerrahi

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.2

THE EFFECTS OF MALNUTRITION AND ACTIVITIES OF DAILY LIVING STATUS TO CLINICAL OUTCOMES IN ELDERLY PATIENTS UNDERGOING CORONARY ARTERY BYPASS SURGERY
 
Malnutrition is prevalent in cardiac surgery and poor nutritional status and decreased mobility leads to adverse outcomes in elderly cardiac surgery patients. This retrospective study was designed to assess the effects of pre-operative nutritional and activities of daily living status to post-operative length of hospital stay (LOS) and mortality, in patients undergoing elective coronary artery bypass grafting (CABG) surgery in 65 year-olds and over with permission of the relevant institution. Method: In the study, a total of 101 patients older than 65 years and over were evaluated. All patients were included in the study that could be reached to their records who evaluated with Barthel Index (BI) for activities of daily living (ADL) and Mini Nutritional Assessment (MNA) for nutritional status. These results were compared with LOS and mortality rate. Results: The incidence of malnutrition was 10.9% and the incidence of being at risk for malnutrition was 44.6% in all patients. We found a negative correlation between BI and LOS (r=-021, p=0.03). We observed no difference between well- nourished and malnourished patients with regard to LOS. There was no patient who died in hospital after bypass surgery. Furthermore, no factor was found to be a good predictor of LOS. Conclusion: Bad ADL status affect the length of hospital stay in our patients. Pre-operative assessment of nutritional and ADL status in patients with advanced age group who underwent coronary by-pass surgery is important.

Keywords: Aging, Nutritional Assessment, Activities of Daily Living, Cardiac Surgery

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.2

Tam Metin