Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Diyetetik  

Hayrunisa İÇEN, F. Esra GÜNEŞ
KURKUMİN VE İMMÜN SİSTEM ÜZERİNE ETKİLERİ
 
Amaç: Zingiberacea (Ginger) ailesinden gelen Latince adı Curcuma longa olan zerdeçal, köri baharat karışımının bir bileşenidir. Zerdeçal, kurkuminoid adı verilen aktif bileşenlerden oluşmaktadır; bunlar kurkumin, demethoksikurkumin ve bisdemethoksikurkumin’dir. İnflamasyonun kanser, kardiyovasküler hastalıklar, pulmoner hastalıklar, endokrin hastalıklar ve otoimmün hastalıklarda büyük rolü olduğu belirtilmiştir. Kurkuminin antiinflamatuar etkilerinin araştırıldığı çeşitli çalışmalar mevcuttur. Bu makalenin amacı, kurkuminin immün sistemle ilişkisi kapsamında anti-inflamatuar etkisi ve bu etkiyi inceleyen insan çalışmalarını derlemektir. Yöntem: Mevcut çalışma, konuya ilişkin yaklaşımları yorumsal bir bakış açısıyla ortaya koyan bir derleme çalışmasıdır. Bu kapsamda PubMed veri tabanı “zerdeçal, kurkumin, inflamatuar hastalıklar, kurkumin ve inflamasyon, kurkumin ve inflamatuar bağırsak hastalıkları, kurkumin ve sedef hastalığı, kurkumin ve obezite, kurkumin ve kardiyovasküler hastalıklar, kurkumin ve romatoid artrit” anahtar kelimeleri kullanılarak, ağırlıklı olarak son 10 yılda yapılmış insan çalışmaları derlenerek hazırlanmıştır. Sonuç: Çeşitli inflamatuar bağırsak hastalıklarıyla yapılmış çalışmalarda kurkuminin inflamatuar göstergelerde normal değerlere doğru azalışa neden olduğu gözlenmiştir. Kurkumin tüketiminin sistolik kan basıncında azalmaya neden olduğu ve endotel fonksiyonu anlamlı derecede iyileştirdiğini gösteren çalışmalar mevcuttur. Sistemik inflamasyonun ve immünoaktivasyonun eşlik ettiği bir bozukluk olan obezite üzerine kurkuminin etkilerini belirlemeyi amaçlayan bazı çalışmalara göre bazı sitokinlerin ve trigliseritlerin serum düzeylerinde anlamlı bir azalma olduğu gösterilmiştir. Kurkuminin inflamatuar hastalıklar olan sedef hastalığı ve romatoid artrit şiddetinde azalmaya neden olabileceğini gösteren çalışmalar vardır.

Anahtar Kelimeler: İnflamasyon, İnflamatuar Hastalıklar, Kurkumin, Obezite

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.7

THE EFFECTS OF CURCUMIN ON THE IMMUNE SYSTEM
 
Aim: From the family of Zingiberacea (Ginger), turmeric is a component of the curry spice blend. Turmeric consists of active ingredients called curcuminoids which are curcumin, demethoxycurmin and bisdemethoxycurumin. Inflammation has been shown to play a major role in cancer, cardiovascular diseases, pulmonary diseases, endocrine diseases and autoimmune diseases. There are several studies investigating the anti-inflammatory effects of curcumin. The purpose of this article is to review the anti-inflammatory effect of curcumin in relation to the immune system and to examine the effect of these human studies. Method: The present study is a review study that reveals the approaches to the subject from an interpretive point of view. In this context, it has been prepared by compiling human studies made in the last decade using the keywords PubMed database “turmeric, curcumin, inflammatory diseases, curcumin and inflammation, curcumin and inflammatory bowel diseases, curcumin and psoriasis, curcumin and obesity, curcumin and cardiovascular diseases, curcumin and rheumatoid arthritis”. Result/Conclusion: Studies with various inflammatory bowel diseases have shown that curcumin causes a decrease in inflammatory markers. There are studies showing that consumption of curcumin causes a decrease in systolic blood pressure and improves endothelial function significantly. Serum levels of some cytokines and triglycerides have been shown to be significantly reduced by some studies aimed at determining curcumin effects on obesity, a disorder associated with systemic inflammation and immunoactivation. Studies have shown that it may lead to reduction in the severity of psoriasis and rheumatoid arthritis, which are inflammatory diseases.

Keywords: Inflammation, Inflammatory Disease, Curcumin, Obesity

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.7

Tam Metin