Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Beslenme Bilimleri  

Seliz BAĞCILAR, Aslı MUTLU AKYOL, Seray KABARAN
KUZEY KIBRIS’TA YAŞAYAN YETİŞKİN BİREYLERİN UYKU KALİTESİ VE SÜRESİ İLE BESLENME DURUMLARININ BELİRLENMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)’nde yaşayan yetişkin bireylerin uyku kalitesi ve uyku süresi ile beslenme alışkanlıkları ve antropometrik ölçümleri arasındaki ilişkinin belirlenmesidir. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu çalışma, Kuzey Kıbrıs’ta yaşayan %67.9’u kadın, %32.1’i erkek 187 yetişkin bireyin (yaşları 38±14.15 yıl) katılımı ile yürütülmüştür. Anket formu kullanılarak bireylerin demografik özellikleri, fiziksel aktivite düzeyleri ve 24 saatlik besin tüketimleri sorgulanmıştır. Bireylerin uyku kalitesinin saptanması amacıyla Pittsburgh Uyku Kalite İndeksi (PUKİ), gündüz uykululuk hallerinin saptanması amacıyla Epworth Uykululuk Ölçeği (EUÖ) kullanılmıştır. Bireylerin diyet kalitelerinin hesaplanması için Sağlıklı Yeme İndeksi - 2005 (SYİ-2005) kullanılmıştır. Bulgular: Bireylerin %70.1’i önerilen uyku süresi olan 7 ile 10 saat arasında uyumaktadır. Bireylerin sırasıyla %25.7’sinin ve %4.3’ünün ise önerilmeyen uyku süresi olan <6 ile >11 saat uyudukları belirlenmiştir. Bireylerin %69’unun uyku kalitesinin iyi olduğu ve %78.6’sının gündüz uykululuk halinin olmadığı saptanmıştır. Farklı uyku süresi ve kalitesine sahip bireylerin, antropometrik ölçümleri arasında anlamlı bir fark bulunmazken (p>0.05), uyku kalitesi ve bireylerin diyet kaliteleri arasında da anlamlı bir ilişki bulunmamıştır (p>0.05). Sonuç: Yapılan bu çalışma sonunda bireylerin iyi uyku kalitesine ve bireylerin tükettikleri diyetlerin kalitesinin normal olduğu saptanmıştır. Ayrıca uyku süresi, uyku kalitesi ve gündüz uykululuk halinin bireylerin antropometrik ölçümleri üzerinde etkisinin olmadığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Uyku, Uyku Kalitesi, Uykululuk Hali, Diyet Kalitesi

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.1

DETERMINATION OF SLEEP QUALITY AND DURATION AND NUTRITIONAL STATUS OF ADULT INDIVIDUALS IN NORTHERN CYPRUS
 
Aim: This study aims to identify the effects of sleep quality and duration on nutritional behaviour and anthropometric measurements in healthy adults in Northern Cyprus. Method: This descriptive study was conducted with a total of 187 healthy and non-pregnant adults (ages 38±14.15) consisting of 67.9% women and %2.1% men in Northern Cyprus. A questionnaire was used to collect data regarding the demographic characteristics, physical activity levels and 24-hour food intake of the participants. The Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI) was used to determine the sleep quality and the Epworth Sleepiness Scale (ESS) was used to determine the daytime sleepiness. Healthy Eating Index-2005 was used to determine the quality of diet. Anthropometric measurements were taken by the researcher. Results: 70.1% of the participants slept 7 - 10 hours which is recommended sleep interval. 25.7% of the participants slept less than 6 hours while 4.3% slept more than 11 hours which are both not recommended. 69% of the participants had good sleep quality and 78.6% had no daytime sleepiness. Conclusion: There were no significant differences between sleep duration and sleep quality. In the current study, there was no significant relationship between sleep quality and diet quality. Additionally, sleep duration, sleep quality and daytime sleepiness had no effect on individuals’ anthropometric measures.

Keywords: Obesity, Sleep, Sleep Quality, Daytime Sleepness, Diet Quality

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.1

Tam Metin