Yıl:2019   Sayı: 16   Alan: Toplum Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi  

Aslı Ayça ÖZYAZGAN, Gülsen GÜNEŞ
MALATYA İLİ AKÇADAĞ İLÇESİNDE ÖĞRENİM GÖREN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME OKURYAZARLIĞI DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
 
Amaç: Bu araştırma, Malatya ili Akçadağ ilçesinde liselerde öğrenim gören adölesanların beslenme okuryazarlığı düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: 7 – 14 Haziran 2018 tarihlerinde, öğrencilere gönüllülük esasına dayalı yüz yüze anket yapılmıştır. Etik kurul onayı ve ilgili kurumdan gereken izin alınmıştır. Veriler SPSS 22.0 ile değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan öğrencilerin %48,3’ü (142) erkek, %51,7’si (152) kızdır. Öğrencilerin %13,9’u zayıf, % 69,0’ı normal kilolu, % 8,8’i fazla kilolu, %8,2’si obezdir. Beslenme okuryazarlığı ölçeği toplam puan ortancası 66 (37-102)’dır. Cinsiyet, beden kitle indeksi, baba öğrenim düzeyi, hastalık varlığı, sürekli olarak ilaç kullanma durumu, öğün atlama ve kahvaltı yapma alışkanlığı ile beslenme okuryazarlığı toplam puanı ve alt ölçek puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık yoktur. Bireylerin yaşları arttıkça işlevsel beslenme okuryazarlığı alt ölçek puanının anlamlı olarak arttığı, kritik beslenme okuryazarlığı alt ölçek puanının anlamlı olarak azaldığı saptanmıştır. Anne öğrenim düzeyi ortaokul olan öğrencilerin kritik beslenme okuryazarlığı alt ölçek puanının ve ölçek toplam puanının diğer öğrencilere göre anlamlı olarak en düşük olduğu belirlenmiştir. Sonuç: Bilgi, davranış ve becerilerin artırılması ve geliştirilmesinin yüksek olduğu adölesan dönemde, beslenmeye yönelik okullarda gerekli önlemlerin alınması, eğitim ve uygulamaların yapılması, verilen beslenme eğitimine uygun davranış geliştirilmesi için uygun alanların oluşturulması ve sürekliliğin sağlanması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Okuryazarlığı, Adölesan, Obezite

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.1

THE LEVELS OF NUTRITIONAL LITERACY OF HIGH SCHOOL STUDENTS AND THE FACTORS AFFECTING IN AKÇADAĞ DISTRICT OF MALATYA
 
Aim: This study is performed to determine the level of nutritional literacy among adolescents studying in high schools in Akçadağ, Malatya. Method: In the study, a face-to-face questionnaire was performed on students by the voluntary basis from June 7th through 14th of 2018. Ethics committee approval and necessary permission from the relevant institution were obtained. The data were evaluated with SPSS22.0. Results: 48.3% (142) of the students were male and 51.7% (152) were female. 13.9% of the students are underweight, 69.0% are normal weight, 8.8% are overweight and 8.2% are obese. Nutrition literacy scale median of total score was 66 (37-102). There were no statistically significant differences between the gender, body mass index, level of education of fathers, presence of disease, continuous use of medication, eating and skipping breakfast, and the nutrition literacy total score and subscale scores. As the age of the individuals increased, it has seen that the functional nutrition literacy subscale score was increased and critical nutritional literacy subscale score was decreased significantly. It was determined that the critical nutritional literacy subscale score and the total score of the students with mothers who are middle school education level were significantly lower than the other students. Conclusion: In the adolescent period where the knowledge, behavior and skills are increased and improved, it is necessary to take necessary precautions, to make training and practices to create appropriate areas for the development of behavior in accordance with the nutrition education given and to ensure continuity about nutrition in schools.

Keywords: Nutritional Literacy, Adolescent, Obesity

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.1

Tam Metin