Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Diyetetik  

Zehra MARGOT ÇELİK, M. Emel TÜFEKÇİ ALPHAN
ONLİNE DİYET ALAN YETİŞKİN BİREYLERİN OBEZİTE, YEME TUTUM VE DEPRESYON İLİŞKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu çalışmanın amacı; internet üzerinden diyet almak için başvuran yetişkinlerin yeme tutum ve davranış bozukluklarını saptamak, depresyon durumlarını değerlendirmek ve bunların vücut ağırlığı ile ilişkisini incelemektir. Yöntem: Ocak 2015 – Şubat 2015 tarihleri arasında bir internet sitesine diyet almak için başvuran 18-65 yaş arasında 268.167 kişiye e-posta yoluyla çalışmaya katılım daveti gönderilmiştir. Verileri eksik olanlar ve çalışma kriterlerine uymayanlar çalışma dışı bırakılmış ve 1.972 kişi çalışmaya alınmıştır. Anketler 3 kısımdan oluşmaktadır; Demografik Bilgiler, Yeme Tutum Testi (YTT-40) ve Beck Depresyon Ölçeği (BDÖ). Bulgular: Çalışmaya katılanların %83 (n=1637)’ü kadın, %17 (n=335)’si erkektir, ortalama ağırlık 72,65 ± 0,37 kg, ortalama Beden Kütle İndeksi (BKİ) 26,1 ± 0,12 kg/m2’dir. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda; cinsiyet ve BDÖ puanları incelendiğinde kadınların istatistiksel olarak anlamlı düzeyde daha yüksek puanlar aldığı saptanmış (p<0,05) ve katılımcıların mevcut BKİ’leri ile BDÖ puanları arasında da anlamlı bir ilişki bulunmuştur (p<0,05). YTT-40 değerlendirildiğinde kadınların daha yüksek risk altında olduğu saptanmış (p<0,05) olup, YTT-40 ve BDÖ arasında pozitif yönde ilişki bulunmuştur (r=0,782, p<0,05). YTT-40’ın kesme puanı olan 30’un üstünde ve altında kalan katılımcıların ağırlık ortalamaları arasında istatiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır (p>0,05). Sonuç: Dikkat çekici bir sonuç olarak online diyet almak için başvuran kişilerin BKİ ortalamalarının hafif şişman sınıfında olduğu görülmektedir. Hem YTT-40, hem de BDÖ puanlarının kadınlarda daha yüksek bulunması, kadınların yeme tutum ve davranış bozukluklarına ve depresyona erkeklere kıyasla daha yatkın olduğunu göstermektedir. Ayrıca BKİ ile depresyon arasında da bir ilişki görülmüştür bu durumda, obezitenin kişilerin duygu durumunu olumsuz etkilediği düşünülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Obezite, Yeme Tutumu Testi, Beck Depresyon Ölçeği, Online Diyet

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.3

THE RELATIONSHIP OF OBESITY, EATING BEHAVIORS AND DEPRESSION; A RESEARCH ON ADULTS APPLYING FOR AN ONLINE DIET
 
Aim: The purpose of this study is to determine eating attitudes and behaviors, depression status and their relation to body weight in adults who apply for an online diet. Method: Between January-February 2015, 268.167 people aged between 18-65 who had applied for an online diet were invited to participate in the study via e-mail. Finally, the study was conducted with 1.973 people. The questionnaire consists of 3 parts; Demographic Information, Eating Attitude Test (EAT-40) and Beck Depression Inventory (BDI). Results: From the data collected; 83% (n=1637) of the participants were female, 17% (n=335) were male, mean weight was 72.65 ± 0.37 kg, mean Body Mass Index (BMI) was 26.1 ± 0,12 kg/m2. When gender and BDI were examined, scores were found to be significantly higher in females (p<0,05) and there was a significant relationship between current BMI and BDI scores (p<0,05). When EAT-40 was evaluated, women were found to be at higher risk (p<0,05) and positive correlation between EAT-40 and BDI was found (r=0,782, p<0,05). There was no significant difference between the average weight of the participants who were above and below the cut-off score of EAT-40 (p>0,05). Conclusion: As a remarkable result; the people who apply for online diet are in the slightly obese group. The fact that both EAT-40 and BDI scores are higher in women suggests that women are more likely to have eating disorders and depression. There is also a relationship between BMI and depression, which suggests that obesity affects the emotional state negatively.

Keywords: Obesity, Eating Attitude Test, Beck Depression Inventory, Online Diet

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.3

Tam Metin