Yıl:2017   Sayı: 11   Alan: Toplum Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi  

Sema ÇİFÇİ, Nurgül ACAR, Vasfiye BAYRAM DEĞER
SAĞLIK YÜKSEKOKULU EBELİK ÖĞRENCİLERİNİN BESLENME DAVRANIŞLARI VE BEDEN KİTLE İNDEKSİ (BKİ) KULLANILARAK OBEZİTE DURUMUNUN SAPTANMASI
 
Amaç: Üniversite öğrencileri, üniversite hayatlarında genellikle yanlış beslenme alışkanlıkları ve ağırlık kazanımı ile sonuçlanan bir yaşam deneyimi yaşamaktadırlar. Üniversite eğitiminin başlaması ile aile ortamından ayrılan öğrenciler özellikle beslenme açısından dış etkenlere daha açık hale gelmekte ve kendi özgür seçimlerini daha belirgin bir şekilde yapabilmektedir. Bu araştırma ebelik bölümü öğrencilerinin beslenme alışkanlıklarının belirlenmesi ve antropometrik ölçümlerin değerlendirilmesi amacıyla planlanmıştır. Yöntem: Araştırmamız 13.02.2017 ve 18.03.2017 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesi’nde öğrenim gören ebelik öğrencileri üzerinde yürütülmüş kesitsel bir çalışmadır. Sonuç: Öğrencilerin yaş ortalaması 20.7±2.12 yıl, BKİ ortalaması 21.39±2.52 kg/m2’dir. ‘Yeterli ve dengeli besleniyor musunuz?’ sorusuna öğrencilerin %41.62’si hayır cevabını vermiştir. Sağlıklarını etkilediğini düşündükleri faktörler sorgulandığında en fazla %76.3 ile ‘beslenme etkilidir’, %72.8’i ise stress durumu etkilidir’ yanıtını vermişlerdir. Kahvaltı yapma alışkanlığı olan öğrenci oranı %94.2, akşam yemeği alışkanlığı olan %98.8, öğlen yemeği alışkanlığı olan %66.5 olarak tespit edilmiştir. Öğrencilerin %64.2’sinin BKİ 18.5-24.99 kg/m2 arasında olup %2.9’u kendini obez olarak, %12.7’si ise zayıf olarak tanımlamaktadır. Öğrencilerin beden algısı ve BKİ’leri arasındaki ilişki istatiksel açıdan anlamlı bulunmuştur (p<0.05). Bireylerin BKİ dağılımları ve öğün yapma alışkanlıkları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır. Bireylerin bel çevresi ölçümleri ile öğün yapma alışkanlıkları arasında istatiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlığı, Beden Kitle İndeksi, Obezite, Mardin, Ebelik Öğrencileri

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.3

DETERMİNATİON OF OBESİTY STATUS USİNG NUTRİTİONAL BEHAVİOR AND BODY MASS İNDEX (BMI) OF MARDİN ARTUKLU UNİVERSİTY MİDWİFERY STUDENTS
 
Aim: University students, who are separated from their family, become more vulnerable to external factors, especially in terms of nutrition, and make their own choices more conspicuously, resulting in weight gain, generally due to wrong nutrition habits. This research aims to determine the nutrition habits of the midwifery students and to evaluate the anthropometric measurements. Method: This cross-sectional study was performed between 13.02.2017 and 18.03.2017 on midwifery students of Mardin Artuklu University. Conclusion: Average age of the students was 20.7±2.12 and average BMI was 21.39±2.52 kg/m2. 41.62% of the students negatively responded to the question ‘Do you have an enough and balanced nutrition?’. Regarding the factors affecting their health, 76.3% answered as ‘nutrition’ and 72.8% as ‘stress status’. The rate of students having; breakfast habit was 94.2%, dinner habit was 98.8% and lunch habit was 66.5%. 64.2% of the students have BMI between 18.5-24.99 kg/m2, 2.9% define themselves as obese and 12.7% as weak. The correlation between physical perception and BMI was statistically significant (p<0.05). There was no statistically significant difference between BMI distributions, waist circumferences and eating habits.

Keywords: Nutrition Habit, Body Mass İndex, Obesity, Mardin, Midwifery Students

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.3

Tam Metin