Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Beslenme Bilimleri  

Elif MUT, Burcu YEŞİLKAYA
SPORCULARDA KULLANILAN ERGOJENİK DESTEKLER
 
Amaç: Günümüzde hem amatör hem de profesyonel sporcular kaybettikleri enerjiyi kazanmak ve başarıya ulaşmak amacıyla çeşitli stratejiler uygulamaktadırlar. Ergojenik besin destekleri doğal ve günlük beslenmeyle alınan besin öğelerinin sıvı, toz, tablet formları bulunan şekilleridir. Destek olarak adlandırılan bu beslenme ürünleri; performansın ve kapasitenin geliştirilmesi, iyileşmenin hızlandırılması, kas yaralanmalarının azaltılması amacıyla kullanılmaktadır. Ergojenik destekler sporcularda performans artışına yardımcı olabilir. Ancak ergojenik desteklerin bir kısmı sporcular arasındaki eşit yarışma koşullarını ortadan kaldırdığı için ya da doğrudan sporcu sağlığını olumsuz yönde etkilediğinden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), Dünya Anti Doping Ajansı (WADA) ve Uluslararası Spor Federasyonları (IF) tarafından doping olarak kabul edilmiş ve bu ürünler yasaklanmıştır. Bu sebeple doğru ürünün, doğru zaman ve miktarlarda kullanımına karar verilmeli ve bu konuda profesyonel destek alınmalıdır. Yöntem: Bu araştırmada PubMed ve DergiPark gibi akademik veri tabanları ile spor ve beslenme alanında yayın yapan Türk ve uluslararası dergilerden yararlanılarak son on yıl içerisinde yazılan makale, derleme ve diğer araştırmalardan yararlanılmıştır. Sonuç: Sporcuların beslenme, besin desteği tüketimi ile ilgili uzman kişiler tarafından eğitilmesi, seminerlere katılması, sağlığa verilen önemin geliştirilmesi, bilgi düzeyinin artırılması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Ergojenik Destek, Takviyeler, Performans, Egzersiz, Beslenme

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.2.1

ERGOGENIC AIDS USED IN SPORTS
 
Now a day, both amateur and professional athletes are implementing various strategies in order to win the lost energy and achieve success. Ergogenic nutritional supplements are forms of natural, daily nutritional food items that have liquid, powder, tablet forms. These nutritional products that called support; improve performance and capacity, improve healing, and reduce muscle injuries. Ergogenic nutritional supplements can help increase performance in sports. However, some of the ergogenic supplements have been considered as doping and been banned by the International Olympic Committee (IOC), the World Anti-Doping Agency (WADA) and the International Sports Federations (IF), as they have removed the equal competition conditions between the athletes or directly affected the athlete's health negatively. For this reason, the right product, the right time and the amount of usage should be decided and professional support should be obtained in this regard. Method: In this research, academic databases such as PubMed and DergiPark that have published in the field of sports and nutrition in the Turkish and international journals have been utilized, also articles, compilations and other researches of the last ten years have been used. Conclusion: It has come to the conclusion that the athletes should be educated by experts about nutrition, nutritional support consumption, participate in the seminars, develop the importance of health and increase the level of knowledge.

Keywords: Ergogenic Support, Supplements, Performance, Exercise, Nutrition

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.2.1

Tam Metin