Yıl:2018   Sayı: 13   Alan: Beslenme Bilimleri  

Burcu YEŞİLKAYA, M. Emel TÜFEKÇİ ALPHAN
TİP 2 DİYABETLİLERDE YAŞAM KALİTESİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırma kesitsel bir çalışma olup, tip 2 diyabetlilerde yaşam kalitesinin değerlendirilmesi amacıyla İstanbul İli Anadolu yakasında bulunan hastaneler arasından, basit rastgele örneklem metoduyla seçilen 2 hastaneye, 12 ay boyunca gelen ve araştırmaya gönüllü olarak katılmak isteyen tüm tip 2 diyabetlilerin katılımıyla gerçekleşmiştir. Yöntem: Çalışmaya, 255 tip 2 diyabetli birey katılmıştır. Ölçekler yüz yüze görüşme metoduyla uygulanmıştır. Etik Kurul ve ilgili hastanelerin onayı alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya katılan diyabetlilerin genel yaşam kalitesi dağılımına bakıldığında; hareket bakımından %66,8’i yürürken hiçbir güçlük çekmediği, %83’ünün kendisine bakmakta güçlük çekmediği, %55,7’sinin orta derecede ağrısı olduğu, %51,4’ünün orta derecede endişeli veya moral bozukluğu içinde olduğu ve %65,6’sının günlük işlerde güçlük çekmediği bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışmada, diyabetlilerin yaşlarının arttıkça yaşam kalitesinin düştüğü bulundu. Diyabet yaşlarına bakıldığında; diyabet yaşı 6 aydan daha az olanların yaşam kalitesinin diğer gruplara göre daha yüksek olduğu bulundu. İleri istatistik sonuçlarına göre diyabet yaşı arttıkça yaşam kalitesinin de düştüğü görülmüştür. Bu çalışmaya katılanların %33,8’inin diyabet yaşı 1 yıldan azdır. Yeni tanı konmuş diyabetli bireylerde komplikasyonun az olmasından dolayı yaşam kalitelerinin de yüksek olduğu düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Beslenme, Diabetes Mellitus, Yaşam Kalitesi

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.2.3

ASSESSMENT OF QUALITYOF LIFE FOR TYPE 2 DIABETICS
 
Aim: This study is a cross-sectional study to evaluate the quality of life in type 2 diabetics with the participation of all type 2 diabetics who came to hospitals for 12 months and who voluntarily participated in the study in 2 randomly selected by random sampling method. Method: 255 type 2 diabetic subjects participated in the study during 1 year. Scales were applied by face-to-face interview method. Approval of the Ethics Committee and related hospitals has been obtained. Results: In this study, general quality of life distribution of diabetes participated is; 66.8% in terms of movement had no difficulty for walking, 83% had difficulty in looking after themselves, 55.7% had a moderate pain, 51.4% were in moderate anxiety or depression, and 65% were found not to have difficulty in daily work. Conclusion: In this study, it was seen that as the age of diabetics increased, the quality of life decreased. Diabetics who has diabetes less than 6 months have higher life quality more than the other groups. According to the results of advanced statistics, as the age of diabetes increases, the quality of life declines. In this study 33,8%of the study population is diabetic less than 1 year. Newly diagnosed diabetics are thought to have lower complications that probably provides higher life quality.

Keywords: Nutrition, Diabetes Mellitus, Life Quality

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.2.3

Tam Metin