Yıl:2019   Sayı: 15   Alan: Toplu Beslenme Sistemleri ve Besin Güvenliği  

Ayhan DAĞ
TOPLU BESLENME SİSTEMLERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN HİJYEN BİLGİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Amaç: Bu araştırma, Şubat - Mart 2019 tarihlerinde “Toplu Beslenme” hizmeti verilen hastane, okul, işyeri vb. kurumlarda çalışan personelin hijyen bilgi düzeylerini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Çalışma toplu beslenme sistemlerinde çalışan 484 birey üzerinde yürütülmüştür. Bireylerin besin, kişisel, mutfak ve toplam hijyen bilgi düzeyleri hazırlanan anket formu ile yüz yüze görüşme yöntemi ile belirlenmiştir. Veriler bilgisayar ortamında tanımlayıcı istatistikler kullanılarak değerlendirilmiştir. Bulgular: Çalışmaya katılan bireylerin %97.5’i hijyen eğitimi almıştır. Okul, iş yeri vb. Toplu Beslenme Sistemlerinde çalışanların toplam hijyen puanları,169.5±14.2 iken, hastane beslenme servislerinde çalışanların 153.4±14.9 olarak bulunmuştur. Aşçıların hijyen puanlarının servis-depo, temizlik ve bulaşık yıkama elemanlarından yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bireylerin hijyen eğitimi alıp almama durumuna göre puanları incelendiğinde, hijyen eğitimi alanların besin, kişisel, mutfak ve toplam hijyen puanları hijyen eğitimi almayanlardan anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur. Sonuç: Çalışmaya katılan bireylerin hijyen bilgi düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Hijyen eğitimi almış olanların bilgi düzeylerinin almayanlara göre yüksek olması, toplu beslenme sistemleri çalışanlarına periyodik aralıklarla hijyen eğitimleri verilmesinin önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Hijyeni, Gıda Güvenliği, Kişisel Hijyen, Hijyen Bilgisi, Gıda Kontaminasyonu

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.4

EVALUATION OF THE HYGIENE KNOWLEDGE LEVELS OF THE PERSONNEL WORKING IN THE MASS NUTRITION SYSTEMS
 
Purpose: This study was conducted to determine level of hygiene knowledge in staff working at facilities providing mass feeding such as hospitals, schools or companies between February, 2019 and March, 2019. Method: The study was conducted on 484 individuals working in mass feeding systems. The level of knowledge about food, personal, kitchen and overall hygiene was assessed by using a questionnaire via face-to-face interview. Data obtained were analyzed by descriptive statistics. Findings: Of the individuals included, 97.5% had hygiene training. Overall hygiene score was 169.5±14.2 in individuals working at schools or companies whereas 153.4±14.9 in those working at hospitals. Hygiene score was significantly higher in chefs when compared to those working at service, storage, cleaning and washing up fields. It was found that food, personal, kitchen and overall hygiene scores were found to be significantly higher in individuals received hygiene training when compared to those not received. Conclusion: It was seen that level of hygiene knowledge was high among subjects. Higher level of hygiene knowledge in those received hygiene training indicates that provision of periodical hygiene training is important in mass feeding system.

Keywords: Food Hygiene, Food Safety, Personal Hygiene, Hygiene Knowledge, Food Contamination

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.15.4

Tam Metin