Yıl:2019   Sayı: 17   Alan: Toplum Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi  

Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Emre BAŞER,Taylan ONAT, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ
TÜRKİYE'DE GEBELIKTE OBEZITE BILINCI VE EKMEK TÜKETIMI
 
Amaç: Obezite tüm dünyada artmakta ve bu durum gebelik döneminde de görülmektedir.Bu çalışma gebelikte obezite bilincini belirlemek, eğitim - gelir düzeyi ile beslenme arasındaki ilişkiyi değerlendirmek ve hamilelikte temel besinlerden biri olan ekmek tüketim miktarını belirlemek amacıyla planladı. Yöntem: Kliniğimize başvuran ve çalışmaya katılmayı kabul eden gebelere görüşlerini sorguladığımız bir anket uygulandı. Etik Kurul ve ilgili kamu kurumunun onayı alınmıştır. Bulgular: Çalışmaya 291 gebe katıldı. Hastaların % 45.3'ünün vücut kitle indeksi 25 ve üzerindeydi. Eğitim ve gelir düzeyi arttıkça, fazla kilolu ve obez gebelerin oranında istatistiksel olarak anlamlı bir azalma gözlendi. Tüketilen günlük ortalama ekmek miktarı 198.02 ± 98.9 gr saptandı. Eğitim ve gelir düzeyi arttıkça ekmek tüketiminde istatistiksel olarak anlamlı bir düşme gözlendi. Sonuç: Gebelikte şişmanlığın eğitim ve gelir düzeyi ile ilişkili olduğu görülmektedir. Ülkemizde yoğun karbonhidrat ve özellikle ekmek tüketiminin bu durumla ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Gebelikte sağlıklı bir diyet için daha fazla çalışma yapılmalı ve sağlıklı yaşam için devlet destekli büyük ölçekli uygulamalar planlanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik, Obezite, Tahıl Tüketimi

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.17.3

OBESITY AWARENESS AND BREAD CONSUMPTION DURING PREGNANCY IN TURKEY
 
Background: Obesity is increasing all over the world and this situation is reflected in pregnancy period. Our study was conducted to determine the obesity awareness of pregnant women in our country, to evaluate the relationship between education - income level and nutrition and to determine the consumption amount of bread, one of the basic nutrients, during pregnancy. Methods: A questionnaire about obesity awareness and bread consumption was applied to pregnant women who accepted to participate in the study. Ethics Committee and the approval of the relevant public institution were obtained. Ethical Committee and related consents were taken. Results: 291 patients participated in the study. 45.3% of the patients had a body mass index of 25 and over. As education and income level increased, a statistically significant decrease was observed in the rate of overweight and obese pregnants. The average number of bread consumed per day was 198.02 ± 98.9 gr. A statistically significant decrease was observed in the bread consumption as education and income level increased. While 84.8% of the participants stated that they considered obesity as a disease, 15.2% did not see it as a disease. A statistically significant increase was found in this awareness with age. Conclusion: We found that obesity in pregnancy is associated with education and income level. We think that intense carbohydrate consumption and mainly bread cause this situation in our country. In our country, where obesity rate increases, more studies should be done for a healthy diet during pregnancy and government-supported large scale applications should be planned for healthy life.

Keywords: Pregnancy, Obesity, Grain Consumption

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.17.3

Tam Metin