Yıl:2018   Sayı: 14   Alan: Toplum Beslenmesi ve Beslenme Eğitimi  

Fulya GÖKDEMİR, Gülşen ERYILMAZ
ÜREME ÇAĞINDAKİ BİREYLERDE PREKONSEPSİYONEL BESLENME
 
Amaç: Prekonsepsiyonel beslenme, üreme sağlığının geliştirilmesi ve konjenital anomalilerin azaltılmasında önemli bir yere sahiptir. Ancak konu ulusal literatürde yeterince ele alınmamıştır. Bu makale, literatürdeki eksikliğin giderilmesi, prekonsep-siyonel beslenme konusundaki bilgi ve farkındalığın arttırılması amacıyla hazırlan-mıştır. Yöntem: Derleme niteliğindeki bu makale hazırlanırken, beslenme alanındaki kitaplar ve bazı veri tabanları farklı anahtar kelimeler (Preconceptional Nutrition, Preconception Nutrition, Pre-pregnancy Nutrition, Maternal Nutrition, Paternal Nutrition, Prekonsepsiyonel Beslenme, Gebelik Öncesi Beslenme vb.) kullanılarak taranmıştır. Makalede, ağırlıklı olarak son 10 yıla ait literatür bilgileri kullanılmıştır. Bulgular: Prekonsepsiyonel beslenme; üreme fonksiyonu, gebelik süreci ve sonuçlarını etkileyebilen önemli bir faktördür. Anne-baba adaylarının makro besin öğeleri ile mikro besin öğelerini yeterli miktarlarda alması, gebeliğin oluşumu ve fetüsün sağlıklı bir biçimde gelişmesine katkıda bulunmaktadır. Sağlıklı bir gebelik için hem maternal hem de paternal beslenme önemlidir. Ancak maternal beslenme; üreme fonksiyonu, gebelik süreci ve fetüsün sağlığını daha fazla etkilemektedir. Sonuç: Gebelik planlayan kadın ve erkeklerin prekonsepsiyonel dönemde sağlıklı beslenmeleri, üreme sağlığını geliş-tirmekte ve pek çok risk faktörünü azaltmaktadır. Bu nedenle sağlık profesyonelleri, üreme çağındaki bireyleri prekonsepsiyonel beslenme konusunda eğitmeli ve nütris-yonel risk faktörlerini prekonsepsiyonel dönemde saptayarak azaltılması için gerekli müdahalelerde bulunmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Değerlendirmesi, Beslenme Gereksinimleri, Prekonsepsiyonel Beslenme, Üreme Sağlığı

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.2

PRECONCEPTIONAL NUTRITION IN INDIVIDUALS OF REPRODUCTIVE PERIOD
 
Aim: Preconceptional nutrition has an important place in promoting reproductive health and reducing congenital anomalies. However, this topic has not been adequately addressed in the national literature. This article was prepared to elimination of deficiencies in the literature, increase the knowledge and awareness about preconceptional nutrition. Method: While preparing this review article, books and some databases in the field of nutrition were scanned using different keywords (Preconceptional Nutrition, Preconception Nutrition, Pre-pregnancy Nutrition, Maternal Nutrition, Paternal Nutrition etc.). The literature information of the last 10 years was mainly used in the article. Findings: Preconceptional nutrition is an important factor that can affect reproductive function, pregnancy process, and its outcomes. Expectant mothers and fathers take macronutrients and micronutrients in sufficient amounts, contributing to the occurrence of the pregnancy and the healthy development of the fetus. Both maternal and paternal nutrition are important for a healthy pregnancy. However, maternal nutrition is more likely to affect reproductive function, pregnancy process, and fetal health. Conclusion: The fact that women and men planning a pregnancy eat healthily in the preconceptional period improves reproductive health and reduces many risk factors. For this reason healthcare professionals should train individuals of reproductive age on preconceptional nutrition and identify nutritional risk factors preconceptional period and take the necessary interventions to reduce them.

Keywords: Diet Habits, Nutrition Assessment, Nutrition Requirements, Preconception Nutrition, Reproductive Health

Doi: 10.17362/DBHAD.2018.3.2

Tam Metin