Yıl:2019   Sayı: 16   Alan: Toplu Beslenme Sistemleri ve Besin Güvenliği  

Mehmet UYAR, Yasemin DURDURAN, Lütfi SALTUK DEMİR, Reyhan EVCİ, Zehra DİKER, Tahir KEMAL ŞAHİN
YETİŞKİN BİREYLERİN TAVUK ETİ VE ÜRÜNLERİNİ TÜKETİM ALIŞKANLIKLARI
 
Amaç: Bu çalışma, Konya ili Meram ilçesindeki yetişkinlerin tavuk eti ve ürünlerini tüketim alışkanlıklarını belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı türdeki bu çalışma Konya ili merkez meram ilçesindeki 5 aile sağlığı merkezinde uygulanmıştır. Verilerin analizinde; tanımlayıcı istatistik ve Ki-Kare analizi kullanılmıştır. Bulgular: Araştırmaya 116 kişi katıldı. Katılımcıların ortanca yaşı 36 (Min:18 Max: 77) En çok tüketilen et grubunda ilk sırada (%55,4) tavuk eti vardı. Katılımcıların %56,9 u tavuk etini hazırlanması kolay, %31,9’ u sağlıklı olduğu için tercih ettiğini belirtti. Katılımcıların yarısı (58 kişi) medyada yer alan tavuk eti ile ilgili haberlerden olumsuz etkilendiğini belirtti. Tavuk eti ile ilgili reklamlardan 73 (%62,9) kişi etkilenmediğini ifade etti. Katılanların %75,2 i tavukların sağlıklı yemlerle beslenmediğini, %54 ü tavuk etini güvenli bulduğunu, %85,2 si tavuk etlerinin hormonlu olduğunu düşündüğünü belirtti. Sonuç: Görsel ve yazılı basındaki reklamlardan etkilenilmemesine rağmen haberlerin hem olumlu hem olumsuz etkisi söz vardır. Tavuk eti tercihinde ilk sıralarda yer alanlar;lezzetli olması, kolay hazırlanması, ucuz olmasıdır. Katılımcıların çoğunluğu tavuk etinin hormonlu olduğunu düşünmesine rağmen aynı zamanda güvenli olduğunu düşünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Gıda Güvenliği, Tüketim Tercihi, Beslenme Davranışı

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.3

CONSUMPTİON HABİTS OF ADULTS ABOUT CHİCKEN MEAT AND PRODUCTS
 
Aim: This study was carried out to determine consumption habits of adults about chicken meat and products in Meram district of Konya province. Method: This descriptive study has been applied at the 5 family health centers in the central province of Konya. In the analysis of the data; Descriptive statistics and Chi-Square analysis were used. Results: 116 people participated in the survey. The median age of participants was 36. 56.9% of the participants prefer chicken meat because it is easy to prepare, 31.9% said they preferred it because it is healthy. Half of the participants (58 people) were negative affected from the news about chicken meat in the media.73 (62.9%) people were not affected by chicken meat related ads. 75.2% of the participants said that the chickens were not fed with healthy feed, 54% of them found that chicken meat was safe, 85.2% of them said that chicken meat was hormone. Conclusion:Although not affected by the advertisements in the visual and print media, news has both positive and negative impact.The main ones for chicken meat preference are that they are delicious, easy to prepare and cheap. The most of participants think that chicken meat is hormone but the safe at the same time.

Keywords: Food Safety, Consumption Preference, Feeding Behavior

Doi: 10.17362/DBHAD.2019.16.3

Tam Metin