Year:2017   Issue: 11   Area: Nutrition Sciences  

Didem ÖNAY DERİN, Ayşegül SARIKAYA
FOOD HABITS OF THE CHILDREN ATTENDINGPRE-SCHOOL EDUCATION INSTITUTIONS: VIEWS OF PARENTS WHO HAVE 60-72 MONTH-OLD CHILDREN
 
This study was carried out to specify parents’ views on behaviours related to food habits of children who attend pre-school education institutions. The population of the research consists of 60-72 months old children receiving education in preschool education institutions in central districts of Konya and the sample of the research is composed of the parents of 415 children willing to participate in the study. The data of the research were collected using a questionnaire developed by the researcher between the dates of April-May 2010. The questionnaire consists of questions uncovering food habits of parents, their children and their attitudes towards these habits. SPSS packaged software was used to evaluate the data. The average age of mothers and fathers in the scope of the study was 31.22±5.03, 34.90±5.54 respectively. Nearly half of the mothers and fathers (respectively 44.7%, 42.7%) are primary school graduates.50.6 % of the children are girls and 49.4% of them are boys. According to the research results, when the behaviors of children while eating were examined, it is seen that 43.0% of the parents stated that their children did not speak loudly while eating, 38.2% stated that children talked less wile eating, 37.7% stated that children did not leave the dining table during the dinner, 37.4% stated that children finished their food on time, %34.4 stated that children were not obstinate while eating and 34.1%stated that children finished the dinner. When examined the food habits of children, it was determined that more than half of the parents (51.4%) always stated that their children had breakfast every morning. Parents assert that always their children consumed egg (46.1%), fruits (45.3%), milk (44.8%), meat and meat products (41.2%) and most of the time they consumed legumes (41.7%), fresh-squeezed fruit juice(45.0%) and dairy products (43.0%) fondly. According to parents’ views, it is seen that more than half of the children every time use spoon and fork properly while eating (respectively 55.0%, 51.1%) and can remove and carry the plate on their own (59.5%). the preschool period is a period during which habits forming a basis for adulthood are gained. The child gains the necessary experiences for the basic learning in the family and the first learning is in the form of imitation of individuals in the immediate environment. If the eutrophy habit is embedded at home, then it will be much easier to sustain this habit. During this period, acquiring well-developed food habits is as significant as adequate and balanced nutrition.

Keywords: Preschool, Food Habits, Parent Views, 60-72 Month Old Children

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.9

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINA DEVAM EDEN ÇOCUKLARIN BESLENME ALIŞKANLIKLARI: 60-72 AYLIK ÇOCUKLARI OLAN EBEVEYNLERİN GÖRÜŞLERİ
 
Bir durum saptaması olan bu çalışma, okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden çocukların beslenme alışkanlıkları ile ilgili gösterdikleri davranışlarda ebeveyn görüşlerinin belirlenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın evrenini, Konya ili merkez ilçelerinde okul öncesi eğitim kurumlarında eğitim almakta olan 60-72 ay arası çocuklar, örneklemini ise çalışmaya katılmaya gönüllü 415 çocuğun ebeveynleri oluşturmuştur. Araştırma verileri Nisan-Mayıs 2010 tarihleri arasında araştırmacı tarafından geliştirilmiş bir anket formu ile toplanmıştır. Anket formu, ebeveynlerin kendileri ve çocuklarının beslenme alışkanlıkları ve bu alışkanlıklara yönelik gösterdikleri davranışları ortaya çıkarmaya yönelik sorulardan oluşmaktadır. Verilerin değerlendirilmesinde SPSS paket programı kullanılmıştır. Çalışma kapsamındaki annelerin ve babaların yaş ortalaması sırasıyla 31.22±5.03, 34.90±5.54 yıldır. Annelerin ve babaların yarıya yakını (sırasıyla %44.7, %42.7) ilköğretim mezunudur. Çocukların %50.6’sı kız, %49.4’ü ise erkektir. Araştırma sonuçlarına göre, çocukların yemek yeme sırasında göstermiş olduğu davranışlar incelendiğinde, ebeveynler çocuklarının çoğu zaman yemek yerken bağırarak konuşmadığını (%43.0), yemek yerken az konuştuğunu (%38.2), yemek esnasında sofradan kalkmadığını (%37.7), yemeğini zamanında bitirdiğini (%37.4), yemek yerken inatlaşmadığını (%34.4) ve tabağındaki yemeğini bitirdiğini (%34.1) belirttikleri görülmektedir. Çocukların beslenme alışkanlıklarına bakıldığında, ebeveynlerin yarıdan fazlasının (%51.4) her zaman çocuğunun her sabah kahvaltı yaptığını söylediği belirlenmiştir. Ebeveynler, çocuklarının yumurtayı (%46.1), meyveyi (%45.3), süt (%44.8), et ve et ürünlerini (%41.2) her zaman, kurubaklagili (%41.7), taze sıkılış meyve suyunu (%45.0) ve süt ürünlerini (%43.0) ise çoğu zaman severek tükettiklerini belirtmişlerdir. Ebeveyn görüşlerine göre, çocukların yarıdan fazlasının yemek yerken her zaman uygun şekilde kaşık ve çatal kullandıkları (sırasıyla %55.0, %51.1), yemek yediği tabağı da tek başına kaldırıp taşıyabildiği (%59.5) görülmektedir. Okul öncesi dönem, yetişkinlik için temel oluşturan pek çok alışkanlığın geliştirildiği bir dönemdir. Çocuk, aile içinde temel öğrenme için gerekli deneyimleri kazanmakta ve ilk öğrenme yakın çevresindeki bireyleri taklit etme biçimindedir. Evde iyi beslenme alışkanlığı yerleştirilirse, bu daha sonra çok daha kolay olarak sürdürülecektir. Bu dönemde yeterli ve dengeli beslenme kadar, iyi geliştirilmiş beslenme alışkanlıkları edinmek de önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Okul Öncesi, Beslenme Alışkanlıkları, Ebeveyn Görüşleri, 60-72 Aylık Çocuklar

Doi: 10.17362/DBHAD.2017.3.9

Tam Metin